เอ็กโก กรุ๊ป วางแผนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการให้ความสำคัญกับต้นทุนทางการเงิน โดยการจัดหาแหล่งเงินทุนให้มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ (secure funding with competitive cost) พร้อมกับกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยมีความผันผวน

นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะสร้างภาพลักษณ์ เพื่อให้องค์กรน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับที่ดีจากนักลงทุน รวมทั้งศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อนำเทคโนโลยีทางด้านการเงิน (Fintech) ต่างๆ เข้ามาใช้ในองค์กรในอนาคต