เอ็กโก กรุ๊ป มีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง โดยขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและสร้างกระบวนการทำงานอย่างยั่งยืนให้พร้อมเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ มุ่งสร้างความแข็งแกร่งด้านทรัพยากรบุคคล กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน และตลอดจนการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน ซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้ เอ็กโก กรุ๊ป สามารถแสวงหาโอกาสสู่ธุรกิจใหม่ และเข้าถึงตลาดเกิดใหม่ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ได้แก่

การให้บริการด้านการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์

การผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์
 • ผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ (อาทิ โซล่าเซลล์ ระบบเครื่องยนต์ปั่นไฟ เป็นต้น)
 • ระบบกักเก็บพลังงานในครัวเรือน (<100 kWh)
 • อื่น ๆ (เช่น พลังงานหมุนเวียน นวัตกรรมเพื่อการผลิตไฟฟ้า)
การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ให้บริการระบบครัวเรือน/ เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ/ ผลิตโดยผู้บริโภค
 • ให้บริการด้านข้อมูล การตรวจสอบ และการจัดการอัตราค่าไฟฟ้า
 • ตรวจสอบการใช้พลังงาน และการจัดการพลังงาน
 • อื่น ๆ (อาทิ ให้บริการด้านการเดินเครื่อง บำรุงรักษา วิศวกรรม และก่อสร้าง แก่อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ และโครงการเหมืองถ่านหิน)
การปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงของระบบผลิตพลังงาน
 • รถยนต์พลังงานไฟฟ้า/ โครงข่ายสถานีชาร์จ
 • โรงไฟฟ้าลินเดน โคเจนปรับปรุงเครื่องกังหันก๊าซให้สามารถรองรับการเผาไหม้เชื้อเพลิงผสมที่มีไฮโดรเจนได้
 • ระบบทำความร้อนที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • อื่น ๆ (อาทิ การผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล)

การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า

การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบการใช้พลังงาน และการจัดการพลังงาน
 • ระบบแสงสว่าง อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบเครื่องยนต์ปั่นไฟ เป็นต้น
 • ให้บริการด้านการเดินเครื่อง บำรุงรักษา วิศวกรรม และก่อสร้าง แก่อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ
การเพิ่มประสิทธิภาพของโหลดไฟฟ้า
 • สัญญาขายไฟ ที่มีอัตราค่าไฟฟ้าในช่วง Peak และ Off-peak ที่ต่างกัน
 • ระบบสมาร์ทกริด
 • ระบบไมโครกริด
 • โรงไฟฟ้าเสมือน
 • การจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่ (>100 kWh)
 • อื่น ๆ (อาทิ การให้บริการด้านการเดินเครื่อง บำรุงรักษา วิศวกรรม และก่อสร้าง แก่อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ )