เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการปรับปรุงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพภายในกระบวนการทำงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร ผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า เอ็กโก กรุ๊ป ได้มีการบริหารจัดการโครงการระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนด บริหารจัดการโรงไฟฟ้าและสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอน

นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังทำการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและจัดทำคู่มือสำหรับการนำกลไกราคาคาร์บอน (internal carbon pricing) เพื่อประยุกต์ใช้ภายในองค์กรตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป