ในปี 2564 เอ็กโก กรุ๊ป และบริษัทร่วมทุนได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด (Innopower) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มจากธุรกิจนวัตกรรมพลังงานและเทคโนโลยีแห่งอนาคต (New S-Curve) โดยการสร้างตลาดและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ด้านพลังงาน และมุ่งต่อยอดงานวิจัยด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ เอ็กโก กรุ๊ป สู่เชิงพาณิชย์ผ่านหน่วยงาน R&D Spin-off

รวมถึงการลงทุนใน Start-up ที่เป็นธุรกิจคลื่นลูกใหม่ของอุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งช่วยให้ เอ็กโก กรุ๊ป สามารถรับมือและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมพลังงาน (Energy Disruption) ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสม และยั่งยืน

รายละเอียดของนวัตกรรม

ดูโครงการ