โอกาสและความท้าทาย

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้งการจัดการคุณภาพอากาศ การจัดการน้ำและน้ำเสีย และการจัดการของเสีย เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่าและมุ่งสู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศ

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักดีถึงความแตกต่างของสภาพแวดล้อม สังคม ตลอดจนกฎหมาย และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศที่บริษัทเข้าไปประกอบกิจการ จึงตั้งเป้าหมายและกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์กรและโรงไฟฟ้าในเครือ เอ็กโก กรุ๊ป ในการบริหารจัดการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนในทุกพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

แนวทางการบริหารจัดการ

ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม

เอ็กโก กรุ๊ป จัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อม และคู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัท เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า คู่ค้า และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ

อ่านเพิ่มเติม
การลงทุนสีเขียว

เอ็กโก กรุ๊ป จัดทำขั้นตอนการลงทุนสีเขียวเพื่อเป็นกรอบแนวปฏิบัติสำหรับการประเมินความเสี่ยงและโอกาสของโครงการที่บริษัทลงทุน

อ่านเพิ่มเติม
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับโครงการที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดกฎหมาย เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ก่อนเข้าไปดำเนินโครงการในพื้นที่ต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ปรับปรุง ณ เดือน เมษายน ปี 2567

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐาน The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance) ภายใต้รายงานประจำปี 2566