[GRI 2-29 (2021)]

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการดำเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การขยายตัวของธุรกิจ ผลประกอบการ และชื่อเสียงของบริษัท ดังนั้น เอ็กโก กรุ๊ป จึงมีความยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทำความเข้าใจในประเด็นสำคัญที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้ความสนใจ และนำมาบูรณาการเข้ากับกระบวนการตัดสินใจ และวางแผนการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาทั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรทั้ง 12 กลุ่ม ตลอดจนระบุแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

 • ลูกค้า

  ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

  • เอ็กโก กรุ๊ป สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายได้ตามสัญญาที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
  • ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเป็นที่น่าพอใจ ตลอดจนมีความเชื่อมั่นในความพร้อมและความน่าเชื่อถือ (availability and reliability) ในการผลิตไฟฟ้าของ เอ็กโก กรุ๊ป
  • เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

  การตอบสนองของเอ็กโก กรุ๊ป ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

  • เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามสัญญาที่ระบุไว้
  • เอ็กโก กรุ๊ป มีการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงไปตรงมาต่อสาธารณะ
  • เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

  • เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นร่วมกับศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
  • เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์กับกลุ่ม กฟผ. (EGAT Group)
  • เข้าร่วมประชุมกับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
 • กลุ่มผู้ถือหุ้น

  ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

  • หุ้นเอ็กโกเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน รวมทั้งผู้บริหารมีการทำงานแบบมืออาชีพ และซื่อสัตย์สุจริต
  • เอ็กโก กรุ๊ป มีแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง
  • ได้รับความเคารพและดูแลรักษาสิทธิโดยปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
  • เอ็กโก กรุ๊ป มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความจริง ครบถ้วน และเพียงพอ รวมทั้งมีระเบียบในการดำเนินงาน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  การตอบสนองของเอ็กโก กรุ๊ป ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

  • เอ็กโก กรุ๊ป มีการวางแผนดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เอ็กโก กรุ๊ป มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการวางแผนควบคุมความเสี่ยง
  • เอ็กโก กรุ๊ป มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน
  • เอ็กโก กรุ๊ป มีการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงไปตรงมาต่อสาธารณะ

  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

  • เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  • ติดตามข้อมูลของ เอ็กโก กรุ๊ป ผ่านรายงานประจำปี
  • โอกาสในการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า
  • ได้รับการสื่อสารข้อมูลแบบตัวต่อตัว
  • การพบปะนอกสถานที่
  • นิตยสาร LIFE รายไตรมาส
  • มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
  • ติดตามข้อมูลที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์
 • หน่วยงานราชการและองค์กรกำกับดูแล

  ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

  • เอ็กโก กรุ๊ป มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
  • เอ็กโก กรุ๊ป มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดูแล และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
  • เอ็กโก กรุ๊ป มีการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
  • เอ็กโก กรุ๊ป มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ

  การตอบสนองของเอ็กโก กรุ๊ป ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

  • เอ็กโก กรุ๊ป ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  • เอ็กโก กรุ๊ป มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
  • เอ็กโก กรุ๊ป กำหนดนโยบายในการป้องกันและต่อต้านทุจริต มีความมุ่งมั่น และดำเนินการอย่างเคร่งครัด
  • เอ็กโก กรุ๊ป มีการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงไปตรงมาต่อสาธารณะ

  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

  • จัดประชุมร่วมกัน
  • จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการ
  • มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
 • พนักงาน

  ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

  • ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม เทียบเคียงกับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
  • เอ็กโก กรุ๊ป มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง และพนักงานได้รับการส่งเสริมให้เติบโตตามสายงานที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถอย่างเท่าเทียม
  • สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย
  • ความมั่นคงในสายงาน

  การตอบสนองของเอ็กโก กรุ๊ป ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

  • เอ็กโก กรุ๊ป มีนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม
  • เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องและกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการเลื่อนระดับพนักงาน
  • เอ็กโก กรุ๊ป มีการจัดสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม
  • เอ็กโก กรุ๊ป มีนโยบายและกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับพนักงาน

  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

  • เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานในสายงานและเรียนรู้การทำงานจากผู้บริหาร
  • เข้าร่วมกิจกรรมกรรมการผู้จัดการใหญ่พบปะพนักงาน (Community Day)
  • เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม
  • ใช้ระบบการสื่อสารภายในองค์กรในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ชุมชน

  ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

  • เอ็กโก กรุ๊ป จะไม่สร้างความเดือดร้อนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
  • เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา และยินดีที่จะรับฟังข้อกังวลของชุมชนเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน

  การตอบสนองของเอ็กโก กรุ๊ป ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

  • เอ็กโก กรุ๊ป มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและรับฟังข้อคิดเห็นของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจ้างงานในชุมชน การส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน การพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ และการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี รวมไปถึงพัฒนาสาธารณูปโภคให้แก่ชุมชน
  • เอ็กโก กรุ๊ป มีการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงไปตรงมาต่อสาธารณะ

  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

  • การประชุมกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
  • กิจกรรมนักเรียน นิสิต นักศึกษา และชุมชนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า
  • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในรูปแบบไตรภาคีร่วมกันระหว่างเอ็กโก กรุ๊ป ภาครัฐ และชุมชนในพื้นที่
  • วารสารสุขใจ รายไตรมาส
  • มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
 • เจ้าหนี้

  ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

  • เอ็กโก กรุ๊ป จะปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
  • เอ็กโก กรุ๊ป มีความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลา และไม่ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริง
  • เอ็กโก กรุ๊ป มีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน และไม่มีนโยบายเรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริต

  การตอบสนองของเอ็กโก กรุ๊ป ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

  • เอ็กโก กรุ๊ป ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาอย่างเคร่งครัด
  • เอ็กโก กรุ๊ป มีการเปิดเผยข้อมูลสถานะทางการเงินที่แท้จริง
  • เอ็กโก กรุ๊ป ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม และไม่มีการเรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริต

  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

  • การพบปะและประชุมแลกเปลี่ยนความเห็น
  • บริษัทจัดให้มีการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า
  • มีการรายงานให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
 • คู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ

  ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

  • เอ็กโก กรุ๊ป มีความมั่นคงทางการเงิน ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด และมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
  • เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม
  • เอ็กโก กรุ๊ป สามารถผสานประโยชน์ร่วมกันได้จากจุดแข็งของแต่ละบริษัท

  การตอบสนองของเอ็กโก กรุ๊ป ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

  • เอ็กโก กรุ๊ป มีการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัดและมีการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
  • เอ็กโก กรุ๊ป ไม่มีนโยบายการเอาเปรียบหุ้นส่วนด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  • เอ็กโก กรุ๊ป มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ

  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

  • จัดการประชุม และกิจกรรมคู่ค่า (Supplier Day) ร่วมกัน
  • จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการ
  • มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
 • นักลงทุน

  ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

  • ผลตอบแทนการลงทุนที่ยั่งยืน
  • เอ็กโก กรุ๊ป มีหลักการบริหารกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาล และมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • เอ็กโก กรุ๊ป มีแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับความเคารพสิทธิ และถูกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
  • เอ็กโก กรุ๊ป มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความจริง ครบถ้วน และเพียงพอ

  การตอบสนองของเอ็กโก กรุ๊ป ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

  • เอ็กโก กรุ๊ป มีการวางแผนและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เอ็กโก กรุ๊ป มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • เอ็กโก กรุ๊ป มีนโยบาย แนวทาง บริหารจัดการ รวมทั้งติดตามและทบทวนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
  • เอ็กโก กรุ๊ป ปฏิบัติต่อนักลงทุนและผู้ส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม
  • เอ็กโก กรุ๊ป มีการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อสาธารณะ

  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

  • เข้าร่วมการประชุมนักวิเคราะห์ นักลงทุน รายไตรมาส
  • รายงานประจำปี
  • เว็บไซต์บริษัท
  • แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
 • สังคม

  ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

  • เอ็กโก กรุ๊ป ไม่สร้างความเดือดร้อน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม
  • เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา

  การตอบสนองของเอ็กโก กรุ๊ป ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

  • เอ็กโก กรุ๊ป มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีนโยบายในการสร้างประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
  • เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยข้อมูลและข้อเท็จจริงแก่สังคมอย่างตรงไปตรงมา

  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

  • การร่วมงานแถลงข่าว
  • การสื่อสารผ่านเว็บไซต์บริษัท
 • ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา

  ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

  • มีการดำเนินธุรกิจในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี และรักษาสัมพันธภาพที่ดีซึ่งกันและกัน
  • การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
  • ระยะเวลาการจ่ายเงินที่เหมาะสม และยอมรับได้

  การตอบสนองของเอ็กโก กรุ๊ป ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

  • เอ็กโก กรุ๊ป สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง อย่างต่อเนื่อง
  • เอ็กโก กรุ๊ป มีความเสมอภาค และเป็นธรรม
  • เอ็กโก กรุ๊ป ปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินอย่างเคร่งครัด

  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

  • จัดการประชุมร่วมกัน
  • จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการ
  • มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
  • แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
 • สื่อมวลชน

  ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

  • เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา

  การตอบสนองของเอ็กโก กรุ๊ป ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

  • เอ็กโก กรุ๊ป เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง

  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

  • การร่วมงานแถลงข่าว
  • การสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร
  • การเยี่ยมชมกิจการและการดำเนินงาน เช่น ด้านธุรกิจและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 • องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

  ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

  • การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุด
  • การมีส่วนร่วมดูและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน
  • การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา

  การตอบสนองของเอ็กโก กรุ๊ป ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

  • เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
  • มีนโยบายในการสร้างประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
  • เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา

  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

  • มีการดำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ผ่านมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
  • จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการ
  • แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน