เพื่อให้พนักงาน บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วมทุน และคู่ค้า มีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ และการทุจริตในองค์กร เอ็กโก กรุ๊ป จึงมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้

กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานกำกับกฎหมาย และกฎระเบียบองค์กร

จัดให้มีช่องทาง และวิธีการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต หรือการกระทำที่ละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ/ กฎหมาย ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนอื่น ๆ

พิจารณาประเมินผลการดำเนินงานของพนักงานจากความสอดคล้องตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงพิจารณาบทลงโทษในกรณีพบความผิดทางวินัยหากมีการละเมิด หรือเกิดการคอร์รัปชัน

การส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้แทนจากบริษัทย่อยในเครือฯ ผู้แทนจากการร่วมค้า คู่ค้า และบุคคลภายนอกกลุ่มอื่น ๆ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทใน เอ็กโก กรุ๊ป เข้ารับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, “CAC”)