[GRI 2-24 (2021)]

เอ็กโก กรุ๊ป พิจารณา และปรับปรุงนโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งจรรยาบรรณคู่ค้าของเอ็กโก กรุ๊ป อย่างสม่ำเสมอ โดยจัดให้ประเด็นสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณฯ และสื่อสารกับคู่ค้าเพื่อให้รับทราบแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับ เอ็กโก กรุ๊ป นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนในการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านเป็นประจำทุก 3 ปี และจะมีการทบทวนประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าแผนงานและมาตรการป้องกันความเสี่ยงฯ มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ