เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญต่อการปกป้องข้อมูลสารสนเทศขององค์กร และความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนได้กำหนดแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด โดยได้จัดทำและเผยแพร่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลทั่วไปรับทราบ เพื่อให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรมีความมั่นคง ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป มีการกำหนดกลไกเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามนโยบายฯ จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้