ตั้งแต่ปี 2559 เอ็กโก กรุ๊ป มีการเผยแพร่สื่อสัมพันธ์ชุมชน “วารสารสุขใจ” รายไตรมาสเพื่อเผยแพร่การดำเนินงาน และพัฒนาการสื่อสารกับชุมชน พร้อมทั้ง ปรับปรุงรูปแบบและเพิ่มเติมช่องทางการสื่อสารกับชุมชนอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา โดยตั้งแต่ปี 2563 เพิ่มเติมการเผยแพร่วารสารสุขใจในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายผู้รับสารมากขึ้น รวมทั้ง ช่องทางสำหรับการอ่านวารสารสุขใจ ฉบับย้อนหลังได้ทุกฉบับ

ในปี 2564 บริษัทได้เพิ่มเติมการพัฒนาวารสารสุขใจสู่ช่องทาง Line OA เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างสอดคล้องกับยุคสมัยและพฤติกรรมของผู้รับสาร โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ในบางส่วน ควบคู่ไปกับการปรับปรุงเนื้อหาของวารสารในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเพิ่มคอลัมน์และสัดส่วนเนื้อหาแนะนำเทคนิคการหารายได้เสริมที่เหมาะกับ New Normal และ Next Normal ตลอดจน เปิดพื้นที่ให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าใน เอ็กโก กรุ๊ป ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่พร้อมจัดจำหน่ายโดยการจัดส่งไปรษณีย์และหรือวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการจัดจำหน่ายทางช่องทางออนไลน์ นอกจากนั้น โรงไฟฟ้าขนอมใน เอ็กโก กรุ๊ป ยังได้ต่อยอดโครงการพื้นที่ต้นแบบการทำ Smart Farming ในบริเวณโรงไฟฟ้า โดยเพิ่มเติมการจัดอบรมเรื่องการจัดจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2563

วารสารสุขใจ

วารสาร “สุขใจ” สำหรับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม

การระบุความต้องการและปัญหาของชุมชน

ชุมชนสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อเสนอแนะและสามารถร้องเรียนได้ โดยตรงผ่านช่องทางที่ เอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดเตรียมไว้ ดังนี้

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

อาคารเอ็กโก เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

โทรศัพท์:
อีเมล:

ส่วนกิจกรรมองค์กรและสังคม ฝ่ายสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์:
อีเมล: