ตั้งแต่ปี 2559 เอ็กโก กรุ๊ป มีการเผยแพร่สื่อสัมพันธ์ชุมชน “วารสารสุขใจ” รายไตรมาสเพื่อเผยแพร่การดำเนินงาน และพัฒนาการสื่อสารกับชุมชน พร้อมทั้งปรับปรุงรูปแบบและเพิ่มเติมช่องทางการสื่อสารกับชุมชนอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา โดยตั้งแต่ปี 2563 ได้เพิ่มเติมการเผยแพร่วารสารสุขใจในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายผู้รับสารมากขึ้น รวมทั้งจัดสร้างช่องทางสำหรับการอ่านวารสารสุขใจ ฉบับย้อนหลังได้ทุกฉบับ ในปี 2564 ได้เพิ่มเติมการพัฒนาวารสารสุขใจสู่ช่องทาง Line OA เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้ ในปี 2566 ได้มีการนำเสนอเนื้อหาใหม่ ๆ ผ่านคอลัมน์ส่องเทรนด์ล้ำ นวัตกรรมพลิกโลก เพื่อให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าได้รับสาระที่เป็นประโยชน์ รวมถึงติดตามเทรนด์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่กำลังเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน นอกจากนี้ วารสารสุขใจยังคงการนำเสนอคอลัมน์สนุกและมีสาระน่ารู้อื่น ๆ อาทิ คอลัมน์ต้นทางสร้างสรรค์ ปลายทางสดใส คอลัมน์ดูดวง คอลัมน์ภาษาอังกฤษ และคอลัมน์เกมส์พิชิตรางวัล

วารสารสุขใจ

วารสาร “สุขใจ” สำหรับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม

การระบุความต้องการและปัญหาของชุมชน

ชุมชนสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อเสนอแนะและสามารถร้องเรียนได้ โดยตรงผ่านช่องทางที่ เอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดเตรียมไว้ ดังนี้

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

อาคารเอ็กโก เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

โทรศัพท์:
อีเมล:

ส่วนกิจกรรมองค์กรและสังคม ฝ่ายสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์:
อีเมล:
Line OA: