ตั้งแต่ปี 2559 เอ็กโก กรุ๊ป มีการเผยแพร่สื่อสัมพันธ์ชุมชน “วารสารสุขใจ” รายไตรมาสเพื่อเผยแพร่การดำเนินงาน และพัฒนาการสื่อสารกับชุมชน พร้อมทั้งปรับปรุงรูปแบบและเพิ่มเติมช่องทางการสื่อสารกับชุมชนอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา โดยตั้งแต่ปี 2563 ได้เพิ่มเติมการเผยแพร่วารสารสุขใจในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายผู้รับสารมากขึ้น รวมทั้งจัดสร้างช่องทางสำหรับการอ่านวารสารสุขใจ ฉบับย้อนหลังได้ทุกฉบับ รในปี 2564 ได้เพิ่มเติมการพัฒนาวารสารสุขใจสู่ช่องทาง Line OA เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19

ทั้งนี้ ในปี 2565 ได้มีการปรับปรุงคอลัมน์ใหม่ในวารสารสุขใจให้น่าสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะในหัวข้อนวัตกรรมพลังงาน คอลัมน์ส่องเทรนด์ล้ำ นวัตกรรมพลิกโลก และคอลัมน์ปังพลังงาน เพื่ออัพเดทและให้ความรู้ทันตามยุคสมัย นอกจากนี้ได้มีการปรับปรุงคอลัมน์ที่มีอยู่ให้สนุกและมีสาระน่ารู้เพิ่มขึ้น อาทิ คอลัมน์ต้นทางสร้างสรรค์ ปลายทางสดใส เป็นการนำเสนอโครงการโรงเรียนหรือหน่วยงานท้องถิ่นที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างสรรค์กิจกรรม และโครงการที่ช่วยลดพลังงานหรือลดภาวะโลกร้อน

วารสารสุขใจ

วารสาร “สุขใจ” สำหรับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม

การระบุความต้องการและปัญหาของชุมชน

ชุมชนสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อเสนอแนะและสามารถร้องเรียนได้ โดยตรงผ่านช่องทางที่ เอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดเตรียมไว้ ดังนี้

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

อาคารเอ็กโก เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

โทรศัพท์:
อีเมล:

ส่วนกิจกรรมองค์กรและสังคม ฝ่ายสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์:
อีเมล: