ในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน เอ็กโก กรุ๊ป ได้กำหนดนโยบาย โครงสร้างการบริหารจัดการ กรอบการบริหารจัดการ และแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

นโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

[GRI 2-23 (2021)]

มุ่งมั่นในการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม

ลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม ตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจขององค์กร

ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของคู่ธุรกิจ ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

กรอบการดำเนินการด้านความยั่งยืน

[GRI 102-19]

เอ็กโก กรุ๊ป ได้กำหนดกรอบการดำเนินการด้านความยั่งยืนทั้งสิ้น 9 ประเด็น (Element) ภายใต้ 4 กรอบการดำเนินงานตามหลักการของ ISO 26000 ได้แก่ ความรับผิดชอบ (Accountability) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic Alignment) การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) และความโปร่งใสในการรายงาน (Transparency Reporting) อีกทั้งยังได้กำหนดหลักการและข้อกำหนด (Principles and Requirements) ภายใต้ประเด็นต่าง ๆ โดยอ้างอิงจากมาตรฐานและข้อกำหนดด้านความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อจัดทำคู่มือการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน (Sustainability Manual) โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ภายใต้การบูรณาการประเด็นด้านความยั่งยืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการในทุกภาคส่วนขององค์กร เพื่อให้ เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งสู่การขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

ดาวน์โหลด

โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน

[GRI 2-12 (2021), 2-13 (2021) 2-24 (2021)]

เอ็กโก กรุ๊ป มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางและนโยบายของ เอ็กโก กรุ๊ป โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนขององค์กรในระดับบริหาร มีหน้าที่รายงานการดำเนินงานและความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนขององค์กรในทุกไตรมาส นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งคณะทำงานชุดย่อยในด้านต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการของ เอ็กโก กรุ๊ป ให้อยู่บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมประเด็นในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ คณะทำงานต่อต้านคอร์รัปชัน คณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน คณะทำงานการจัดการพลังงาน คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และคณะทำงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม