เอ็กโก กรุ๊ป ทบทวนนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นที่มีความเสี่ยงควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise-Wide Risk Management) โดยยังคงมุ่งเน้นถึงความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ นโยบายบริหารความเสี่ยงครอบคลุมถึงบริษัทที่ เอ็กโก กรุ๊ป มีอำนาจควบคุม และสนับสนุนให้บริษัทร่วม คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เอ็กโก กรุ๊ป ประยุกต์ใช้แนวทางของ COSO Enterprise Risk Management - Integrated Framework ฉบับปี 2017 (2017 COSO ERM) สำหรับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และได้กำหนด “คู่มือการบริหารความเสี่ยง” ให้สอดคล้องกับ 2017 COSO ERM รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) ซึ่งเป็นทั้งตัวชี้วัดนำ (Leading Indicators) และตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicators) และยังส่งเสริมให้พนักงานของ เอ็กโก กรุ๊ป และโรงไฟฟ้าต่าง ๆ นำแนวทางของ 2017 COSO ERM และคู่มือไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวัดผลกระทบของความเสี่ยง เอ็กโก กรุ๊ป ได้ดำเนินการจัดทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) และทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) สำหรับประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ได้แก่ ด้านการเงิน (Financial Risks) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Risks) การบริหารจัดการน้ำ (Changes in Water Availability and Water Quality Risks) และอื่น ๆ (Other Risks) เช่น ความเสี่ยงจากการผลิต (Operational Risks) การตลาด (Market Risks) เชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Risks) การบริหารโครงการ (Project Management Risks) การบริหารภาษี (Tax Management Risks) ด้านบุคลากร (Human Capital Risks) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risks) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management Risks) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ (IT Security and Cyber Security Risks) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Risks) เป็นต้น