โอกาสและความท้าทาย

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นธำรงรักษาไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังแนวทางการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการบริษัท”) จึงได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของเอ็กโก กรุ๊ป และเว็บไซต์สำหรับสื่อสารภายในองค์กร

แนวทางการบริหารจัดการ

หลักการและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

[GRI 102-18]

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลัก 6 ประการ คือ P-R-E-A-C-T เพื่อเป็นกรอบในการกำกับดูแลและบริหารงานสำหรับ เอ็กโก กรุ๊ป

อ่านเพิ่มเติม
นิยามกรรมการอิสระและการเปรียบเทียบนิยามตามเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ

เอ็กโก กรุ๊ป กำหนดนิยามกรรมการอิสระที่มีความเข้มงวดกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

อ่านเพิ่มเติม
ความหลากหลาย และองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ

องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามข้อบังคับของ เอ็กโก กรุ๊ป และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ เอ็กโก กรุ๊ป ซึ่งไม่มีนโยบายกีดกันทางเพศ เพศวิถี สัญชาติ ชาติพันธุ์ พื้นฐานทางวัฒนธรรม และความทุพพลภาพ

อ่านเพิ่มเติม
ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงาน และปัญหาในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิผลการปฏิบัติงานผ่านแบบประเมินตนเองที่ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อ่านเพิ่มเติม
การกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูง โดยผู้บริหารของ เอ็กโก กรุ๊ป รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและโบนัสรายปีซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินการของ เอ็กโก กรุ๊ป ตามระบบดัชนีวัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators)

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน