โอกาสและความท้าทาย

[GRI 2-17 (2021)]

เอ็กโก กรุ๊ป มีการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายของแต่ละประเทศ หากฝ่าฝืน เอ็กโก กรุ๊ป จะได้รับผลกระทบทางลบ ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียง ดังนั้น เอ็กโก กรุ๊ป จึงได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เอ็กโก กรุ๊ป ได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน รวมทั้งข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทางการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการบริษัท”) จึงได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีการสื่อสารและเผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ เอ็กโก กรุ๊ป ภายในองค์กรและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

พนักงาน

ผู้ถือหุ้น

คู่ค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ

นักลงทุน

แนวทางการบริหารจัดการ

หลักการและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

[GRI 2-9 (2021), 2-12 (2021), 2-13 (2021)]

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลัก 6 ประการ คือ P-R-E-A-C-T เพื่อเป็นกรอบในการกำกับดูแลและบริหารงานสำหรับ เอ็กโก กรุ๊ป

อ่านเพิ่มเติม
นิยามกรรมการอิสระและการเปรียบเทียบนิยามตามเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ

เอ็กโก กรุ๊ป กำหนดนิยามกรรมการอิสระที่มีความเข้มงวดกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

อ่านเพิ่มเติม
ความหลากหลาย และองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ

องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามข้อบังคับของ เอ็กโก กรุ๊ป และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ เอ็กโก กรุ๊ป ซึ่งไม่มีนโยบายกีดกันทางเพศ เพศวิถี สัญชาติ ชาติพันธุ์ พื้นฐานทางวัฒนธรรม และความทุพพลภาพ

อ่านเพิ่มเติม
ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

[GRI 2-18 (2021)]

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงาน และปัญหาในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิผลการปฏิบัติงานผ่านแบบประเมินตนเองที่ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อ่านเพิ่มเติม
การกำหนดค่าตอบแทน

[GRI 2-19 (2021)]

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูง โดยผู้บริหารของ เอ็กโก กรุ๊ป รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและโบนัสรายปีซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินการของ เอ็กโก กรุ๊ป ตามระบบดัชนีวัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators)

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

 • คู่มือการบริหารจัดการความยั่งยืน
 • หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับประมวลผล พ.ศ. 2565)
  บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
 • กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
 • โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 • ถ้อยแถลงเรื่องการส่งเสริมความหลากหลาย (Diversity) และการอยู่ร่วมกัน (Inclusion)
 • แนวทางการบริหารค่าตอบแทน
 • หลักการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารและพนักงาน
 • ดัชนีวัดความสำเร็จขององค์กร
 • ดัชนีวัดความสำเร็จของกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปรับปรุง ณ เดือนมีนาคม ปี 2566

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐาน The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance) ภายใต้รายงานประจำปี 2565