เอ็กโก กรุ๊ป มีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง โดยขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและสร้างกระบวนการทำงานอย่างยั่งยืนให้พร้อมเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ มุ่งสร้างความแข็งแกร่งด้านทรัพยากรบุคคล กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน และตลอดจนการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน ซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้ เอ็กโก กรุ๊ป สามารถแสวงหาโอกาสสู่ธุรกิจใหม่ และเข้าถึงตลาดเกิดใหม่ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ได้แก่

การให้บริการด้านการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์

การผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์

 • ผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ (อาทิ โซล่าเซลล์ ระบบเครื่องยนต์ปั่นไฟ เป็นต้น)
 • อื่นๆ (เช่น พลังงานหมุนเวียน นวัตกรรมเพื่อการผลิตไฟฟ้า)
การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า

การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ตรวจสอบการใช้พลังงาน และการจัดการพลังงาน
 • อื่นๆ อาทิ

  • การร่วมพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผ่านบริษัท “อินโนพาวเวอร์” รวมถึงการพร้อมดำเนินการซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน
  • การให้บริการด้านการเดินระบบ ซ่อมบำรุง วิศวกรรม และก่อสร้าง แก่อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
การให้บริการด้านการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์

การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ให้บริการด้านข้อมูล การตรวจสอบ และการจัดการอัตราค่าไฟฟ้า
 • อื่นๆ (อาทิ ให้บริการด้านการเดินระบบ ซ่อมบำรุง วิศวกรรม และก่อสร้าง แก่อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และเหมืองถ่านหิน)
การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า

การเพิ่มประสิทธิภาพของโหลดไฟฟ้า

  • สัญญาขายไฟ ที่มีอัตราค่าไฟฟ้าในช่วง Peak และ Off-peak ที่ต่างกัน
  • ระบบสมาร์ทกริด
  • ระบบไมโครกริด
  • โรงไฟฟ้าเสมือน
  • การจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่ (>100 kWh)
  • อื่นๆ (อาทิ การให้บริการด้านการเดินระบบ ซ่อมบำรุง วิศวกรรม และก่อสร้าง แก่อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และเหมืองถ่านหิน)
การให้บริการด้านการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์

การปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงของระบบผลิตพลังงาน

 • รถยนต์พลังงานไฟฟ้า/ โครงข่ายสถานีชาร์จ
 • โรงไฟฟ้าลินเดน โคเจนปรับปรุงเครื่องกังหันก๊าซให้สามารถรองรับการเผาไหม้เชื้อเพลิงผสมที่มีไฮโดรเจนได้
 • ระบบทำความร้อนที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • อื่นๆ (อาทิ การผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล)