เพื่อให้มั่นใจว่าระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณรอบโรงไฟฟ้าได้รับการปกป้องและดูแลอย่างเหมาะสม เอ็กโก กรุ๊ป จึงจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของแต่ละโครงการอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้การตรวจสอบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการติดตามและบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเพื่อการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี อีกทั้ง ยังจัดให้มีโครงการเพื่อติดตามหากเกิดกรณีต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนี้

• โครงการสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในระยะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า

• โครงการปกป้องฟื้นฟูสัตว์ป่า และระบบนิเวศทั้งทางบกและทางน้ำที่อยู่ในรัศมี 3-5 กิโลเมตรโดยรอบโรงไฟฟ้า

• โครงการบริหารจัดการและพัฒนาความรู้แนวปฏิบัติด้านการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่พนักงาน ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมีการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อบรรลุตามเจตนารมณ์ด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (Work with external partners to fulfil commitment) ได้แก่