โอกาสและความท้าทาย

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า เนื่องด้วยลูกค้าถือเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินกิจการ และการได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าถือเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งประการหนึ่งที่ทำให้องค์กรมีความก้าวหน้าและเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น เอ็กโก กรุ๊ป จึงได้พัฒนากลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้าต่อองค์กร

แนวทางการบริหารจัดการ

เป้าหมายการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

เป้าหมายระยะยาว และเป้าหมายปี 2565
  • ระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของลูกค้า 90%

  • ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าหรือหน่วยงานภายนอก

ผลการดำเนินงานปี 2565
  • ระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของลูกค้า 95.93%

  • ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าหรือหน่วยงานภายนอก

กลยุทธ์และการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เป็นเลิศ

เอ็กโก กรุ๊ป กำหนดนโยบายในการให้บริการลูกค้าอย่างเคร่งครัด ซึ่งครอบคลุมถึงการให้บริการที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ มีแนวปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ส่งสอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ให้แก่องค์กรโดยตรง หรือข้อมูลจากการเข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ขององค์กร เอ็กโก กรุ๊ป จึงมีการจัดทำและเปิดเผยนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

  • คู่มือการบริหารจัดการความยั่งยืน
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผ่านเว็บไซต์
  • ตัวอย่างเอกสารประกอบสัญญาให้บริการวิชาชีพ (ระบุถึงข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า)

ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน: ด้านเศรษฐกิจ

ปรับปรุง ณ เดือนมีนาคม ปี 2566

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐาน The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance) ภายใต้รายงานประจำปี 2565