เอ็กโก กรุ๊ป กำหนดให้ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นอิสระต่อกันอย่างเหมาะสม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง (Risk Oversight Committee) ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ มีกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการ และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรเป็นเลขานุการ

ทำหน้าที่พิจารณา ทบทวน สอบทาน และให้ความเห็นในเรื่องนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร กำหนดระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเบี่ยงเบนจากระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยงองค์กร การประเมินผลกระทบและโอกาสเกิดความเสี่ยง รวมถึงพิจารณาติดตามและประเมินผลของแผนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้คำแนะนำและสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารในเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ เอ็กโก กรุ๊ป อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและมาตรการลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ในระดับบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ มีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่จากทุกสายงานเป็นกรรมการ และมีผู้จัดการฝ่ายประเมินความเสี่ยงเป็นเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงในระดับปฏิบัติการ (Operational Level) และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีปัจจัยความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อ เอ็กโก กรุ๊ป อย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานต่อคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว

เพื่อสนับสนุนงานบริหารความเสี่ยง เอ็กโก กรุ๊ป มีฝ่ายประเมินความเสี่ยงเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ซึ่งทำหน้าที่ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ เอ็กโก กรุ๊ป รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงให้สามารถระบุความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง จัดทำมาตรการบริหารความเสี่ยงใหอยู่ในระดับที่เหมาะสมก่อนรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป กำหนดให้ฝ่ายประเมินความเสี่ยงสนับสนุน ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบกิจกรรมขององค์กร ซึ่งรวมถึงในระดับปฏิบัติการ (Operational Level) อย่างเป็นอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้คำปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า เอ็กโก กรุ๊ป มีระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยให้รายงานผลการปฏิบัติงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งทำหน้าที่อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน พิจารณาการแต่งตั้ง ถอดถอน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจในความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ฝ่ายประเมินความเสี่ยงต้องรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุก 3 เดือน

กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร