โอกาสและความท้าทาย

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับอย่างเสมอภาค เอ็กโก กรุ๊ป เชื่อว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนถือเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น เอ็กโก กรุ๊ป จึงส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน และหลักปฏิบัติทั้งต่อพนักงาน และคู่ค้า ตามแนวทางปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

แนวทางการบริหารจัดการ

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

เอ็กโก กรุ๊ป จัดทำ และเปิดเผยนโยบายสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

อ่านเพิ่มเติม
กระบวนการตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินกระบวนการตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนหลัก

อ่านเพิ่มเติม
การสื่อสารกับคู่ค้าในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

เอ็กโก กรุ๊ป พิจารณา และปรับปรุงนโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งจรรยาบรรณคู่ค้าของเอ็กโก กรุ๊ป อย่างสม่ำเสมอ

อ่านเพิ่มเติม
การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในทุกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซอุปทาน ทั้งกิจกรรมทางตรงที่ เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินการเอง และทางอ้อมผ่านการดำเนินงานของคู่ค้า รวมไปถึงกิจการร่วมค้า

อ่านเพิ่มเติม
การบริหารจัดการข้อร้องเรียนและการเยียวยา

เอ็กโก กรุ๊ป กำหนดช่องทางและกระบวนการรับเรื่องการแจ้งเบาะแส และการร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และผู้ถูกร้องเรียน

อ่านเพิ่มเติม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน

เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจในประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำเสมอ

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน