โอกาสและความท้าทาย

การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันถือเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ เอ็กโก กรุ๊ป ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจและถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดทำนโยบายสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน และหลักปฏิบัติทั้งต่อพนักงาน และคู่ค้า ตามแนวทางปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้มีกระบวนการตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านอย่างสม่ำเสมอ

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

พนักงาน

แนวทางการบริหารจัดการ

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน
[GRI 2-23 (2021)]

เอ็กโก กรุ๊ป จัดทำ และเปิดเผยนโยบายสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

อ่านเพิ่มเติม
กระบวนการตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินกระบวนการตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนหลัก

อ่านเพิ่มเติม
การสื่อสารกับคู่ค้าในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

เอ็กโก กรุ๊ป พิจารณา และปรับปรุงนโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งจรรยาบรรณคู่ค้าของเอ็กโก กรุ๊ป อย่างสม่ำเสมอ

อ่านเพิ่มเติม
การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในทุกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซอุปทาน ทั้งกิจกรรมทางตรงที่ เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินการเอง และทางอ้อมผ่านการดำเนินงานของคู่ค้า รวมไปถึงกิจการร่วมค้า

อ่านเพิ่มเติม
การบริหารจัดการข้อร้องเรียนและการเยียวยา
[GRI 2-23 (2021)]

เอ็กโก กรุ๊ป กำหนดช่องทางและกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และผู้ถูกร้องเรียน

อ่านเพิ่มเติม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนมนุษยชน

เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจในประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำเสมอ

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

  • คู่มือการบริหารจัดการความยั่งยืน
  • นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน
  • คู่มือการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
  • หนังสือแสดงเจตนารมณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของเอ็กโกต่อพันธมิตรและคู่ค้า
  • รายงานการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน
  • ตัวอย่างทะเบียนความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของเอ็กโก กรุ๊ป
  • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ปรับปรุง ณ เดือนมีนาคม ปี 2566

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐาน The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance) ภายใต้รายงานประจำปี 2565