เอ็กโก กรุ๊ป สำรวจความผูกพันต่อองค์กรอย่างต่อเนื่องและนำผลการสำรวจนี้มาพิจารณาปรับปรุงการทำงาน การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความสุขในการทำงาน มีความภาคภูมิใจต่อองค์กร และมีความพร้อมที่จะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ