เอ็กโก กรุ๊ป จัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อม และคู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัท เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า คู่ค้า และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ พร้อมทั้งผลักดันให้บริษัทในเครือ เอ็กโก กรุ๊ป ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ตามแบบอย่างที่เป็นเลิศ (Best practices) และผ่านการรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับสากล อาทิ International Organization for Standardization (ISO) 14001 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ISO 45001 ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม

ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Working Group) ขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของ เอ็กโก กรุ๊ป เป็นไปอย่างมีระบบ ต่อเนื่อง และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยคณะทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่จัดทำนโยบาย แนวทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม กำหนดเป้าหมาย ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ เอ็กโก กรุ๊ป รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่าง เอ็กโก กรุ๊ป ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม