กรอบการดำเนินงานเพื่อชุมชนครอบคลุมทั้งหมด 3 ระยะ ได้แก่ ช่วงพัฒนาโครงการ ช่วงก่อสร้างโครงการ และช่วงดำเนินการ (เดินเครื่องพาณิชย์จนสิ้นสุดสัญญา) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรอบการดำเนินงาน

 • ระยะที่ 1: ช่วงพัฒนาโครงการ

  รายละเอียด

  ในระยะนี้จะเป็นการทำงานร่วมกับทีม Business Development Project Management และทีมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อระบุและจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจกับชุมชน สามารถได้รับใบอนุญาตสำหรับการก่อสร้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะเป็นการเข้าร่วมงานเสวนา หรือกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนและจะแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลดำเนินการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับชุมชนในระยะยาวจนกว่าจะจบโครงการ (สิ้นสุดสัญญาเดินเครื่อง)

 • ระยะที่ 2: ช่วงก่อสร้างโครงการ

  รายละเอียด

  ในระยะก่อสร้างโครงการ Project Management ฝ่ายจัดซื้อและบริหารสัญญา และทีมชุมชนสัมพันธ์ ประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมให้มีการดำเนินงานตามแผนการติดตามและบรรเทาผลกระทบ ตลอดจนมีการสื่อสารความคืบหน้าการดำเนินงานให้ชุมชนได้รับทราบเป็นระยะ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารไว้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว ครอบคลุมไปถึงการกำกับควบคุมการดำเนินการของผู้รับเหมา/ผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานขององค์กรอย่างเคร่งครัด

 • ระยะที่ 3: ช่วงดำเนินการ (เดินเครื่องเชิงพาณิชย์จนสิ้นสุดสัญญา)

  รายละเอียด

  ในระยะนี้ คณะทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนของ เอ็กโก กรุ๊ป ดูแลและติดตามการดำเนินงานตลอดจนกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต่าง ๆ ในทุกพื้นที่โรงไฟฟ้าตามแผนงานที่ได้วางไว้ นอกจากนี้ หน่วยงานองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสารจะดูแลป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบในด้านลบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน พร้อมทั้งสนับสนุนคณะทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนทั้งการสื่อสารภายในผ่านการจัดการฝึกอบรม การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ภายในองค์กร จัดทำกระบวนการทบทวนบทเรียนต่าง ๆ จากการดำเนินโครงการ การจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี การจัดกิจกรรม Road Show เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ตามโรงไฟฟ้า และการใช้เทคโนโลยีอย่างนิทรรศการเสมือนจริง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ความรับผิดชอบต่อสังคมต่อเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และการสื่อสารกับสาธารณะผ่านวารสาร สุขใจ เพื่อให้ชุมชนได้รับทราบถึงโครงการต่าง ๆ ของ เอ็กโก กรุ๊ป และสามารถเสนอความคิดเห็นไปถึงคณะทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ตลอดจนรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารของ เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับทราบ

นอกจากแนวปฏิบัติเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม เอ็กโก กรุ๊ป ยังมีกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอีก 6 ประการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง ได้แก่

การสนับสนุนการจ้างงานท้องถิ่น

การพัฒนาเด็กและเยาวชน

การพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

การส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของชุมชน

การพัฒนาสาธารณูปโภค

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม