[GRI 403-3 (2018), 403-6 (2018)]

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิต สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทุกคน โดยยึดมั่นที่จะสร้างและส่งเสริมวิถีสุขภาพดีเพื่อให้พนักงานของ เอ็กโก กรุ๊ป มีสุขภาพที่ดีและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ดังนั้น เอ็กโก กรุ๊ป จึงจัดให้พนักงานทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีตามข้อกำหนดภายใต้กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563 โดยพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ใช้สำหรับการวิเคราะห์และติดตามปัญหาทางด้านสุขภาพของพนักงาน และเพื่อใช้ในการจัดทำแผนส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

นอกเหนือจากการดูแลสุขภาพพนักงานด้วยการตรวจสุขภาพประจำปีแล้ว เอ็กโก กรุ๊ป ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีให้แก่พนักงาน ได้แก่ การจัดกิจกรรมออกกำลังกายและแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ อาทิ การแข่งขันฟุตบอล แบดมินตัน โบว์ลิ่ง งานวิ่ง เต้นแอโรบิก เปตอง และกิจกรรมบริหารร่างกายก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

รายละเอียดโครงการส่งเสริมคุณภาพพนักงานและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร สามารถติดตามได้ใน ดูโครงการ