องค์ประกอบสำคัญที่ เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญภายใต้กลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานได้แก่

เอ็กโก กรุ๊ป จึงมีความมุ่งมั่นให้กระบวนการจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างยั่งยืน มีวิธีการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส และเป็นธรรม ประยุกต์ใช้หลักการดำเนินงานด้านการกำกับดูแล การจัดการสิ่งแวดล้อม และการดูแลสังคมในประเด็นที่บริษัทให้ความสำคัญ และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของสากล สนับสนุนให้บริษัทร่วม คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียรับทราบนโยบายการจัดหาสินค้าและบริการ เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

  1. กำหนดคุณสมบัติของคู่ค้าและกระบวนการสรรหาคู่ค้า เพื่อให้ได้คู่ค้าที่มีความสามารถที่จะส่งมอบสินค้าและบริการตรงกับความต้องการ และยอมรับที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้า
  2. มีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าและการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น เพื่อให้แน่ใจว่ามีความโปร่งใส เป็นธรรม และรับรู้ความเสี่ยงของคู่ค้า เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ และป้องกันแก้ไขความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเพียงพอ
  3. ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าคู่ค้าได้ส่งมอบสินค้า และ/หรือบริการที่มีคุณภาพ ตรงกับคำสั่งซื้อ
  4. มีแนวทางการดำเนินการหากพบข้อร้องเรียนหรือหลักฐานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้า
  5. สื่อสารและทำความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน ตลอดจนคู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ

เอ็กโก กรุ๊ป มีการรายงานการดำเนินงานในด้านการบริหารจัดการคู่ค้า ต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะกรรมการ ซึ่งเป็นประธานของการประชุม Business Update เป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน และได้รับข้อเสนอนและทิศทางที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการคู่ค้าที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและคู่ค้าขององค์กร