องค์ประกอบสำคัญที่ เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญภายใต้กลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานได้แก่

ดังนั้น เอ็กโก กรุ๊ป จึงมีความมุ่งมั่นให้กระบวนการจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างยั่งยืน มีวิธีการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส และเป็นธรรม ประยุกต์ใช้หลักการดำเนินงานด้านการกำกับดูแล การจัดการสิ่งแวดล้อม และการดูแลสังคมในประเด็นที่บริษัทให้ความสำคัญ และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของนานาชาติ สนับสนุนให้บริษัทร่วม คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียรับทราบนโยบาย เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน