เอ็กโก กรุ๊ป จัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และคณะปฏิบัติการพัฒนาชุมชนเพื่อบริหารจัดการโดยเฉพาะ และกำหนดแนวทางในการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก อีกทั้งสร้างผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจร่วมกันเพื่อให้ชุมชนสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

โดยจัดให้มีการประชุมติดตามการดำเนินงานไตรมาสละ 1 ครั้ง และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารระดับองค์กรและคณะกรรมการบริษัท ผ่านคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งเข้าร่วมการทวนสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลและแนวปฏิบัติที่ดีระดับประเทศและระดับสากล ปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ปประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินงานตามแผนการพัฒนาชุมชนตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ