เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจร่วมกันเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและโรงไฟฟ้าสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน เอ็กโก กรุ๊ป จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม รวมถึงคู่มือปฏิบัติการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาชุมชนและสังคมดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ซึ่งครอบคลุมแนวทางในการดำเนินงาน ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม (objective of stakeholder engagement) การระบุและการจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของ เอ็กโก กรุ๊ป (identifying and prioritizing stakeholders) วิธีการจัดการการมีส่วนร่วม (deciding on the method of engagement) ความสามารถในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (ensuring that stakeholders have sufficient capacity to engage) การบริหารจัดการความเสี่ยงจากการมีส่วนร่วม (handling stakeholder engagement risks) และการเปิดเผยผลการมีส่วนร่วม (communicating results of the stakeholder engagement)

ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังจัดการฝึกอบรม หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กรให้มีความเข้าใจ และสามารถนำนโยบายและแนวปฏิบัติไปปรับใช้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องทุกหน่วยงาน โดยนโยบายและข้อมูลดังกล่าวฯ ถูกทบทวนและรับรองโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการระดับโรงไฟฟ้า โดยจะมีการทบทวนข้อมูลที่จะถูกเผยแพร่อย่างสม่ำเสมอเพื่อความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับบริบทและสภาพการณ์ รวมทั้งจะมีการรายงานผลการดำเนินงานด้านชุมชนต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส