องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามข้อบังคับของ เอ็กโก กรุ๊ป และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ เอ็กโก กรุ๊ป ซึ่งไม่มีนโยบายกีดกันทางเพศ เพศวิถี สัญชาติ ชาติพันธุ์ พื้นฐานทางวัฒนธรรม และความทุพพลภาพ รวมทั้งให้ความสำคัญกับความหลากหลายทั้งด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความหลากหลายทางวุฒิ และการศึกษาของคณะกรรมการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของ เอ็กโก กรุ๊ป ดังตารางด้านล่าง

ความหลากหลายทางวุฒิการศึกษาและความเชี่ยวชาญ