เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศโดยสมัครใจ โดยอ้างอิงรูปแบบการรายงานตามกรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) ตลอดจนเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนการเปิดเผยดังกล่าว (TCFD Supporters) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • บรรษัทภิบาล

  ข้อแนะนำของ TCFD

  • การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ
  • บทบาทของผู้บริหารในการประเมินและจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

  การเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องตาม TCFD

  เอ็กโก กรุ๊ป กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เป็นประเด็นที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนขององค์กร มีคณะทำงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารทุกโรงไฟฟ้าเป็นผู้ติดตามและรายงานความคืบหน้าของการบริหารจัดการต่อคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนขององค์กร รวมทั้งมีการกำหนดเป้าหมายสำหรับผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานประจำปีด้วย

  อ้างอิงโครงสร้างการบริหารจัดการความยั่งยืนที่ ‘การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน’

 • กลยุทธ์

  ข้อแนะนำของ TCFD

  • ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศที่องค์กรระบุได้ระบุไว้ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
  • ผลกระทบความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศที่มีต่อธุรกิจ กลยุทธ์ และการวางแผนทางการเงินขององค์กร
  • ความยืดหยุ่นของกลยุทธ์ขององค์กร โดยคำนึงถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศต่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์ควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส

  การเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องตาม TCFD

  เอ็กโก กรุ๊ป มีการทำ Scenario Analysis เพื่อระบุและประเมินผลกระทบทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย

  • ประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางการเงินจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น โอกาสในการลงทุนและขยายธุรกิจผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือผลกระทบเชิงลบ เช่น ค่าเสียหาย ค่าประกัน ค่าใช้จ่ายจากภาษีคาร์บอน เป็นต้น
  • การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Qualitative and quantitative) สำหรับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศเชิงกายภาพ (Climate Change Physical Risks) ได้แก่ น้ำท่วม และการขาดแคลนน้ำในแต่ละพื้นที่ ตลอดอายุของสินทรัพย์ (Expected lifetime of the assets or activities) ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมกระบวนการต้นน้ำ (Upstream activities)
  • การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Qualitative and quantitative) สำหรับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศเชิงการเปลี่ยนแปลง (Climate Change Transition Risks) ได้แก่ ภาษีคาร์บอน รวมถึงมาตรการ Cap & Trade ที่อาจเกิดขึ้นได้ในปี 2573 ซึ่งครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรรวมถึงกิจกรรมกระบวนการต้นน้ำ (Upstream activities)

  ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดทำแผนการปรับตัวต่อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Climate change risks adaptation plan) ต่อเนื่องมาจากปี 2562 สำหรับโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด (Existing operations) ซึ่งกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินงานภายใน 5 ปี และสำหรับโรงไฟฟ้าที่ยังไม่ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ทั้งหมด (New operations)

  เอ็กโก กรุ๊ป ได้พิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศทั้งสองประเภทไว้ในกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 • การบริหารจัดการความเสี่ยง

  ข้อแนะนำของ TCFD

  • กระบวนการขององค์กรในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ
  • กระบวนการขององค์กรในการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ
  • กระบวนการในการระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศจะถูกรวมเข้ากับการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กรอย่างไร

  ข้อแนะนำของ TCFD

  อ้างอิง ‘การบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤต’ และรายงานประจำปี 2564 หน้า 60

 • ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

  ข้อแนะนำของ TCFD

  • การเปิดเผยตัวชี้วัดที่องค์กรใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
  • การเปิดเผยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1, 2 และ 3 รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
  • เป้าหมายที่องค์กรใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศและประสิทธิภาพเทียบกับเป้าหมาย

  การเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องตาม TCFD

  เอ็กโก กรุ๊ป ได้มีการเปิดเผยตัวชี้วัดที่ใช้โดยองค์กรเพื่อประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์และกระบวนการจัดการความเสี่ยง รวมถึงกำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องดังรายละเอียดดังแสดงภายใต้ ‘เป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ’

  อีกทั้ง ยังได้ทำการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว