[GRI 401-2 (2016), 404-2 (2016)]

เอ็กโก กรุ๊ป เชื่อว่านอกเหนือไปจากคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว การบริหารคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถบริหารจัดการการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยังส่งผลให้พนักงานมีความผูกพันและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรด้วย

เอ็กโก กรุ๊ป จึงให้ความสำคัญกับการยกระดับความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรทุกคน ทั้งทางร่างกายและจิตใจระหว่างการทำงานร่วมกับองค์กร ตลอดจนหลังเกษียณอายุ ผ่านการจัดสรรสวัสดิการที่เหมาะสม ได้แก่

สวัสดิการเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

เช่น นโยบายการทำงานนอกสำนักงาน และสนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมพัฒนาความสามารถ

สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัยของพนักงานและคนในครอบครัว

เช่น ประกันประเภทต่าง ๆ ครอบคลุมพนักงานและคนในครอบครัว สถานที่ออกกำลังกาย และโครงการ I STRONG ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา

สวัสดิการทางการเงิน

เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เงินกู้ประเภทต่าง ๆ เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร และทุนการศึกษา

สวัสดิการเพื่อผลประโยชน์หลังเกษียณอายุ

เช่น บัญชีเงินฝากเกษียณสุข และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สวัสดิการในการเดินทาง

เช่น บริการรถรับ - ส่งพนักงาน

วันหยุด และการลาประเภทต่างๆ

เช่น ลาเพื่อคลอดและเลี้ยงดูบุตร ลาปฏิบัติธรรม และลากิจ

สวัสดิการเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข

 • การยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานด้วยนโยบายการทำงานนอกสำนักงาน (Work from Anywhere) ซึ่งครอบคลุมการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) หรือการทำงานในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานสามารถบริหารเวลาให้ตอบโจทย์การทำงานและชีวิตส่วนตัว
 • การยืดหยุ่นเวลาปฏิบัติงาน (Flexible Working Hours) ของพนักงาน โดยการเพิ่มทางเลือกเวลาในการเข้า-ออกงาน
 • การพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับบรรยากาศการทำงานโดยนำระบบ Microsoft Teams เข้ามาใช้ในการทำงานมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกในการทำงานให้กับพนักงาน
 • ค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา และการทำงานในวันหยุด
 • ค่าตอบแทนพิเศษ เช่น ค่าทักษะความเชี่ยวชาญพิเศษ (ค่าฝีมือเชื่อม ค่าขับปั้นจั่น เป็นต้น)
 • ค่าใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรม และการพัฒนาทักษะความสามารถ
 • กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กร เช่น การท่องเที่ยวหรือจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ต่างจังหวัด กิจกรรมงานปีใหม่ กิจกรรมงานวันสงกรานต์ เป็นต้น
 • โครงการทอดกฐินประจำปี
 • จัดทำเครื่องชงกาแฟให้พนักงานเพื่อบริการตัวเอง รวมทั้งมีเครื่อง Vending Machine

สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัยของพนักงาน และคนในครอบครัว

 • การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ทุพพลภาพ และอุบัติเหตุ ของพนักงาน และคนในครอบครัว
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อดูแลสุขภาพพนักงาน และตรวจสุขภาพประจำปี โดยในปี 2565 มีการปรับงบประมาณเพิ่มขึ้นสำหรับสวัสดิการดังกล่าว
 • ชมรมกีฬา ห้องออกกำลังกาย และสถานที่ออกกำลังกาย (Sport Club)
 • โครงการ I STRONG ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา
 • มุมนมแม่ในสถานประกอบการ (Breast-feeding facilities)
 • การให้พนักงานสามารถไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา
 • กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน
 • จัด Home Isolation Kit ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในปี 2565 เพื่อให้พนักงานที่ติดเชื้อโควิดรักษาตัวเองที่บ้าน
 • สวัสดิการสนับสนุนค่าตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาลเอกชนสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุราชการแล้วในอัตราเทียบเท่าพนักงานปัจจุบัน

สวัสดิการทางการเงิน

 • สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • สวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตรของพนักงานหญิง ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายสำหรับพนักงานชาย และของขวัญบุตรแรกเกิด
 • ทุนการศึกษาบุตร (Childcare contributions)
 • สวัสดิการช่วยเหลือเงินกู้กรณีต่าง ๆ เช่น เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย และเงินกู้พิเศษ
 • เงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต
 • เงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัย

สวัสดิการเพื่อผลประโยชน์หลังเกษียณอายุ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
 • บัญชีเงินฝากเกษียณสุข (อัตราดอกเบี้ยพิเศษ) ภายใต้สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สวัสดิการในการเดินทาง

 • การจัดรถบริการรับ-ส่งพนักงาน 2 เส้นทาง คือ สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต-อาคารเอ็กโก และศูนย์ราชการนนทบุรี-อาคารเอ็กโก
 • รถประจำตำแหน่ง
 • เงินค่าช่วยเหลือยานพาหนะของพนักงาน

วันหยุด และการลาประเภทต่าง ๆ ได้แก่

 • วันหยุดพักผ่อนตามประเพณีประจำปี
 • การลาพักร้อนประจำปี โดยได้รับค่าจ้างเท่ากับวันมาทำงาน
 • การลาป่วยตามจริง โดยได้รับค่าจ้างเท่ากับวันมาทำงาน ไม่เกินปีละ 30 วัน
 • การลากิจ เพื่อปฏิบัติภารกิจส่วนตัว ซึ่งไม่สามารถกระทำได้ในวันหยุด และไม่สามารถกระทำได้โดยบุคคลอื่น ซึ่งรวมไปถึง การลาเพื่อไปดูแลบุพการี บุตร คู่สมรส หรือญาติเจ็บป่วย หรือต้องไปพบแพทย์ หรือต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล การลาเพื่อไปจัดการงานแต่งงาน เพื่อไปรับปริญญา เพื่อไปจัดการงานสวดอภิธรรมและงานฌาปนกิจ บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร หรือกรณีอื่นๆ เป็นต้น
 • การลาเพื่อคลอดบุตรสำหรับพนักงานหญิง 98 วัน โดยได้รับค่าจ้างเท่ากับวันมาทำงาน 45 วัน และลาเมื่อภรรยาคลอดบุตร หรือเพื่อเลี้ยงดูบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับพนักงานชาย 5 วัน โดยได้รับค่าจ้างเท่ากับวันมาทำงาน
 • การลาเพื่ออุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจย์
 • การลาปฏิบัติธรรม
 • การลาเพื่อรับราชการทหาร
 • การลาเพื่อทำหมัน
 • การลาเพื่อการฝึกอบรม หรือพัฒนาความรู้ความสามารถ