โอกาสและความท้าทาย

ในฐานะบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศ เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพและเสถียรภาพของกำลังการผลิตไฟฟ้าในเชิง “นิเวศเศรษฐกิจ” เพื่อความเป็นเลิศในกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคพลังงาน โดยมุ่งเน้นการลงทุนในการผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงแต่มีมลพิษต่ำ ประกอบด้วย เชื้อเพลิงสะอาด พลังงานคาร์บอนต่ำ และพลังงานทดแทนในรูปแบบอื่น ๆ

เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าเป็นไปตามที่วางแผนไว้ และสามารถส่งมอบไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องตามสัญญา เอ็กโก กรุ๊ป จึงขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าให้สอดรับกับนโยบายของภาครัฐ ตลอดจนสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้ไฟฟ้า โดยนอกจากการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงที่หลากหลายแล้ว เอ็กโก กรุ๊ป ยังกระจายศูนย์การผลิตพลังงานผ่านการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตที่แตกต่างกันไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

แนวทางการบริหารจัดการ

เป้าหมายการควบคุมเสถียรภาพและความพร้อมของการผลิตไฟฟ้า

เป้าหมายระยะยาว
 • เป้าหมายปี 2570: ค่าความพร้อมจ่าย

  โรงไฟฟ้าก๊าซ 

  90%

 • โรงไฟฟ้าถ่านหิน: 

  85%

 • เป้าหมายปี 2570: อัตราความร้อน

  โรงไฟฟ้าก๊าซ 

  7,360.78 บีทียูต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง

 • โรงไฟฟ้าถ่านหิน: 

  9,396.93 บีทียูต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง

เป้าหมายปี 2565
 • ค่าความพร้อมจ่าย

  โรงไฟฟ้าก๊าซ 

  93.86%

 • โรงไฟฟ้าถ่านหิน: 

  86.67%

 • อัตราความร้อน

  โรงไฟฟ้าก๊าซ 

  8,598.32 บีทียูต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง

 • โรงไฟฟ้าถ่านหิน: 

  9,468.22 บีทียูต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง

2022 Performance
 • ค่าความพร้อมจ่าย

  โรงไฟฟ้าก๊าซ 

  93.29%

 • โรงไฟฟ้าถ่านหิน: 

  88.52%

 • อัตราความร้อน

  โรงไฟฟ้าก๊าซ 

  8,543.48 บีทียูต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง

 • โรงไฟฟ้าถ่านหิน: 

  9,461.12 บีทียูต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง

*ผลการดำเนินงานนี้ครอบคลุมบริษัทย่อยของเอ็กโก กรุ๊ป และการร่วมค้า 100%

ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าที่เป็นเลิศ

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าขององค์กรเพื่อเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีความเป็นเลิศ โดยหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิต เช่น โรงไฟฟ้าขนอมได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโซลูชันที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่าง TOMONI™ ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงไฟฟ้าโดยการเพิ่มอุณหภูมิก๊าซไอเสียของ Gas Turbine ลดการใช้พลังงาน ตลอดจนทำให้โรงไฟฟ้าสามารถตอบสนองต่อปัญหาได้เร็วขึ้นจึงเพิ่มค่าความพร้อมในการเดินเครื่องจักรและหลีกเลี่ยงการหยุดนอกแผน นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการดำเนินงานของเครื่องจักรในแต่ละโรงไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อคงประสิทธิภาพการผลิตของโรงไฟฟ้า พร้อมทั้งกำหนดค่าการควบคุมเสถียรภาพเป็นดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) ของโรงไฟฟ้า และใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำโรงไฟฟ้า

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

 • คู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคมด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน
 • ดัชนีชี้วัดของโรงไฟฟ้า 2565
 • สัดส่วนพลังงานการผลิตไฟฟ้าของ เอ็กโก กรุ๊ป 2564

ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ปรับปรุง ณ เดือนมีนาคม ปี 2566

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐาน The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance) ภายใต้รายงานประจำปี 2565