โอกาสและความท้าทาย

ในฐานะบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศ เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพและเสถียรภาพของกำลังการผลิตไฟฟ้าในเชิง “นิเวศเศรษฐกิจ” เพื่อความเป็นเลิศในกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคพลังงาน โดยมุ่งเน้นการลงทุนในการผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงแต่มีมลพิษต่ำ ประกอบด้วย เชื้อเพลิงสะอาด พลังงานคาร์บอนต่ำ และพลังงานทดแทนในรูปแบบอื่น ๆ

เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าเป็นไปตามที่วางแผนไว้ และสามารถส่งมอบไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องตามสัญญา เอ็กโก กรุ๊ป จึงขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าให้สอดรับกับนโยบายของภาครัฐ ตลอดจนสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้ไฟฟ้า โดยนอกจากการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงที่หลากหลายแล้ว เอ็กโก กรุ๊ป ยังกระจายศูนย์การผลิตพลังงานผ่านการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตที่แตกต่างกันไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

พนักงาน

ลูกค้า

ชุมชน

นักลงทุน

แนวทางการบริหารจัดการ

เป้าหมายการควบคุมเสถียรภาพและความพร้อมของการผลิตไฟฟ้า

เป้าหมายระยะยาว
 • เป้าหมายปี 2570: ค่าความพร้อมจ่าย

  โรงไฟฟ้าก๊าซ 

  90%

 • โรงไฟฟ้าถ่านหิน: 

  85%

 • เป้าหมายปี 2570: อัตราความร้อน

  โรงไฟฟ้าก๊าซ 

  7,360.78 บีทียูต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง

 • โรงไฟฟ้าถ่านหิน: 

  9,396.93 บีทียูต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง

เป้าหมายปี 2565
 • ค่าความพร้อมจ่าย

  โรงไฟฟ้าก๊าซ 

  93.86%

 • โรงไฟฟ้าถ่านหิน: 

  86.67%

 • อัตราความร้อน

  โรงไฟฟ้าก๊าซ 

  8,598.32 บีทียูต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง

 • โรงไฟฟ้าถ่านหิน: 

  9,468.22 บีทียูต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง

2022 Performance
 • ค่าความพร้อมจ่าย

  โรงไฟฟ้าก๊าซ 

  93.49%

 • โรงไฟฟ้าถ่านหิน: 

  85.89%

 • อัตราความร้อน

  โรงไฟฟ้าก๊าซ 

  7,931 บีทียูต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง

 • โรงไฟฟ้าถ่านหิน: 

  9,784 บีทียูต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง

*ผลการดำเนินงานนี้ครอบคลุมบริษัทย่อยของเอ็กโก กรุ๊ป และการร่วมค้า 100%

ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าที่เป็นเลิศ

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าขององค์กรเพื่อเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีความเป็นเลิศ โดยหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิต เช่น โรงไฟฟ้าขนอมได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโซลูชันที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่าง TOMONI™ ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงไฟฟ้าโดยการเพิ่มอุณหภูมิก๊าซไอเสียของ Gas Turbine ลดการใช้พลังงาน ตลอดจนทำให้โรงไฟฟ้าสามารถตอบสนองต่อปัญหาได้เร็วขึ้นจึงเพิ่มค่าความพร้อมในการเดินเครื่องจักรและหลีกเลี่ยงการหยุดนอกแผน นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการดำเนินงานของเครื่องจักรในแต่ละโรงไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อคงประสิทธิภาพการผลิตของโรงไฟฟ้า พร้อมทั้งกำหนดค่าการควบคุมเสถียรภาพเป็นดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) ของโรงไฟฟ้า และใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำโรงไฟฟ้า

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าปี 2565

สัดส่วนการผลิตทั้งหมด (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

สัดส่วนการผลิตทั้งหมดของธุรกิจที่เป็นเจ้าของ (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

หมายเหตุ:

ธุรกิจที่เป็นเจ้าของ = สัดส่วนการผลิตทั้งหมด (ไม่รวมการร่วมค้าในประเทศไทย)

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย:

พลังงานลม 406 กิกะวัตต์ชั่วโมง (1.64%)
พลังงานน้ำ 2,624 กิกะวัตต์ชั่วโมง (10.63%)
พลังงานแสงอาทิตย์ 110 กิกะวัตต์ชั่วโมง (0.45%)
พลังงานชีวมวล 46 กิกะวัตต์ชั่วโมง (0.19%)
พลังงานความร้อนใต้พิภพ 1,428 กิกะวัตต์ชั่วโมง (5.79%)
รวมทั้งหมด 4,614 กิกะวัตต์ชั่วโมง (18.70%)

รายได้จากการผลิตไฟฟ้า ปี 2565

รายได้ทั้งหมดจากการผลิตไฟฟ้า (บาท)

รายได้จากการผลิตไฟฟ้า (บาท)

หมายเหตุ:

ธุรกิจที่เป็นเจ้าของ = สัดส่วนการผลิตทั้งหมด (ไม่รวมการร่วมค้าในประเทศไทย)

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย:

พลังงานลม 2,322,103,886 บาท (3.51%)
พลังงานน้ำ 1,777,523,527 บาท (2.68%)
พลังงานแสงอาทิตย์ 1,586,674,039 บาท (2.40%)
พลังงานชีวมวล 269,101,009 บาท (0.41%)
พลังงานความร้อนใต้พิภพ 1,149,698,922 บาท (1.74%)
รวมทั้งหมด 7,105,101,384 (10.74%)

กำลังการผลิตไฟฟ้า ปี 2565

สัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด (เมกะวัตต์)

สัดส่วนกำลังการผลิตของธุรกิจที่เป็นเจ้าของ (เมกะวัตต์)

หมายเหตุ:

ธุรกิจที่เป็นเจ้าของ = สัดส่วนการผลิตทั้งหมด (ไม่รวมการร่วมค้าในประเทศไทย)

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย:

พลังงานลม 200 เมกะวัตต์ (4.81%)
พลังงานน้ำ 535 เมกะวัตต์ (12.85%)
พลังงานแสงอาทิตย์ 58 เมกะวัตต์ (1.39%)
พลังงานชีวมวล 6 เมกะวัตต์ (0.14%)
พลังงานความร้อนใต้พิภพ 175 เมกะวัตต์ (4.20%)
รวมทั้งหมด 974 เมกะวัตต์ (23.40%)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

 • คู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคมด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน
 • ดัชนีชี้วัดของโรงไฟฟ้า 2565

ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ปรับปรุง ณ เดือนมีนาคม ปี 2566

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐาน The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance) ภายใต้รายงานประจำปี 2565