โอกาสและความท้าทาย

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพและเสถียรภาพของกำลังการผลิตไฟฟ้าในเชิง “นิเวศเศรษฐกิจ” เพื่อความเป็นเลิศในกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคพลังงาน พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าขององค์กรเพื่อสร้างความมั่นคงทางไฟฟ้า อีกทั้งมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการผลิตไฟฟ้าสู่การใช้เชื้อเพลิงสะอาด และพลังงานทดแทนรูปแบบอื่น ๆ เพื่อช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการสร้างสมดุลในการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคม

ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าให้รองรับความต้องการใช้พลังงานอย่างเพียงพอนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียของ เอ็กโก กรุ๊ป ประกอบกับการสรรหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมของโรงไฟฟ้า เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในกระบวนการผลิตจึงนับเป็นความท้าทายที่สำคัญของ เอ็กโก กรุ๊ป

แนวทางการบริหารจัดการ

เป้าหมายการควบคุมเสถียรภาพและความพร้อมของการผลิตไฟฟ้า

เป้าหมายระยะยาว
 • ค่าความพร้อมในการเดินเครื่องสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามสัญญาซื้อขายไฟ

 • เพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและ Smart Energy Solution ประมาณ 30%

เป้าหมายปี 2564
 • ค่าความพร้อมเฉลี่ยในการเดินเครื่อง:

  โรงไฟฟ้าถ่านหิน: 

  91.00%

 • โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ: 

  93.14%

ผลการดำเนินงานปี 2564
 • ค่าความพร้อมเฉลี่ยในการเดินเครื่อง: 

  โรงไฟฟ้าถ่านหิน: 

  87.43%

 • โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ: 

  93.95%

*ผลการดำเนินงานนี้ครอบคลุมบริษัทย่อยของเอ็กโก กรุ๊ป และการร่วมค้า

ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าที่เป็นเลิศ

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าขององค์กรเพื่อเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีความเป็นเลิศ โดยหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิต เช่น โรงไฟฟ้าขนอมได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโซลูชันที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่าง TOMONI™ ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงไฟฟ้าโดยการเพิ่มอุณหภูมิก๊าซไอเสียของ Gas Turbine ลดการใช้พลังงาน ตลอดจนทำให้โรงไฟฟ้าสามารถตอบสนองต่อปัญหาได้เร็วขึ้นจึงเพิ่มค่าความพร้อมในการเดินเครื่องจักรและหลีกเลี่ยงการหยุดนอกแผน นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการดำเนินงานของเครื่องจักรในแต่ละโรงไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อคงประสิทธิภาพการผลิตของโรงไฟฟ้า พร้อมทั้งกำหนดค่าการควบคุมเสถียรภาพเป็นดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) ของโรงไฟฟ้า และใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำโรงไฟฟ้า

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

 • คู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคมด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน
 • ดัชนีชี้วัดของโรงไฟฟ้า 2564
 • สัดส่วนพลังงานการผลิตไฟฟ้าของ เอ็กโก กรุ๊ป 2564

ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน