เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักดีว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนตระหนักในเรื่องความเสี่ยง และเข้าใจว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคน เอ็กโก กรุ๊ป จึงได้สื่อสารความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ

คณะกรรมการบริษัท ประสบการณ์ด้านการจัดการบริหารความเสี่ยง
นายกุลิศ สมบัติศิริ นายกุลิศ สมบัติศิริ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เอ็กโก กรุ๊ป ตั้งแต่ปี 2563 ควบคู่กับการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการลงทุน นอกจากนี้ ยังเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอื่น ๆ ในภาคพลังงาน ได้แก่ ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ เอ็กโก กรุ๊ป และปลัดกระทรวงพลังงาน โดย นายกุลิศ สมบัติศิริ มีส่วนร่วมในการพิจารณาความเสี่ยงในระดับโครงการก่อนการลงทุน นอกจากนี้ ยังมีความเชี่ยวชาญในการกำกับดูแลกิจการ ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจพลังงาน และวิศวกรรม การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ และการพัฒนาบุคลากร
ดร.พสุ โลหารชุน ดร.พสุ โลหารชุน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอิสระใน เอ็กโก กรุ๊ป ตั้งแต่ปี 2561 ควบคู่กับการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการให้องค์กรอื่น ๆ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นต้น
นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์ นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์ เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใน เอ็กโก กรุ๊ป ตั้งแต่ปี 2560 ควบคู่กับการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและที่ปรึกษาในภาคอุตสาหกรรมและการบริโภค ได้แก่ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบบริษัท แมสเทคลิ้งส์ จำกัด ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท วีฟูดส์และ ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท ปิยสมบัติ โดย นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับความเสี่ยง รวมทั้งร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังมีความเชี่ยวชาญในการกำกับดูแลกิจการ ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจพลังงาน และวิศวกรรม กฎหมายและรัฐศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การตรวจสอบ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาบุคลากร
ศ.ดร. อัญญา ขันธวิทย์ * ศ.ดร. อัญญา ขันธวิทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใน เอ็กโก กรุ๊ป ตั้งแต่ปี 2560 รวมถึงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งสำคัญให้องค์กรในภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้แก่ กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยงธนาคาร มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง องค์กรเภสัชกรรม โดย ศ.ดร. อัญญา ขันธวิทย์ มีความเชี่ยวชาญในด้านการกำกับดูแลกิจการ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การตรวจสอบ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง โดยมีประสบการณ์ด้านการจัดการบริหารความเสี่ยงโดยดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
นางวรรณิภา ภักดีบุตร นางวรรณิภา ภักดีบุตร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใน เอ็กโก กรุ๊ป ตั้งแต่ปี 2564 ควบคู่กับดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งสำคัญให้องค์กรในภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้แก่ กรรมการในกลุ่มบริษัทโอสถสภา และที่ปรึกษาสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
นายภูมิใจ อัตตะนันทน์ * นายภูมิใจ อัตตะนันทน์ เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใน เอ็กโก กรุ๊ป ตั้งแต่ปี 2564 ควบคู่กับตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมและกรรมการกำกับความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอีกด้วย โดย นายภูมิใจ อัตตะนันทน์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจพลังงาน บัญชีและการเงิน การวางแผนธุรกิจและกลยุทธ์ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน
นางนุชนาถ เลาหไทยมงคล นางนุชนาถ เลาหไทย เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใน เอ็กโก กรุ๊ป ตั้งแต่ปี 2565 ควบคู่กับการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่/บริหาร บริษัท วี.ไอ.จี. คาร์เร้นท์ จำกัด อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการการเงินและบัญชีของกองทุนฯ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และกรรมการ คณะกรรมการบัญชี การเงิน และการลงทุน สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นต้น โดย นางนุชนาถ เลาหไทยมงคล เคยเข้าร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังมีความเชี่ยวชาญในการกำกับดูแลกิจการ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์และการตรวจสอบ
นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการใน เอ็กโก กรุ๊ป ควบคู่กับการดำรงตำแหน่งกรรมการลงทุน นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งสำคัญในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ได้แก่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ในคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ และอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ โดย นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี มีส่วนร่วมในการพิจารณาความเสี่ยงในระดับโครงการก่อนการลงทุน
นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการใน เอ็กโก กรุ๊ป ตั้งแต่ปี 2564 ควบคู่กับการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งสำคัญในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ได้แก่ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการบริษัท อีเกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด
นางสาวจิราพร ศิริคำ * นางสาวจิราพร ศิริคำ เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการใน เอ็กโก กรุ๊ป ตั้งแต่ปี 2565 ควบคู่กับการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งผู้บริหารในอุตสาหกรรมพลังงาน ได้แก่ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ทำหน้าที่โฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย นางสาวจิราพร ศิริคำ มีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจพลังงานและวิศวกรรม การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงองค์กร การวางแผน กลยุทธ์และแผนธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการและ เทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart technology)
นายชินอิจิโร่ ซูซูกิ นายชินอิจิโร่ ซูซูกิ เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการใน เอ็กโก กรุ๊ป ควบคู่กับการดำรงตำแหน่งกรรมการลงทุน นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในบริษัท Diamond Generating Asia, Limited อีกด้วย โดย นายชินอิจิโร่ ซูซูกิ มีส่วนร่วมในการพิจารณาความเสี่ยงในระดับโครงการก่อนการลงทุน นอกจากนี้ ยังมีความเชี่ยวชาญในการกำกับดูแลกิจการ ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจพลังงาน และวิศวกรรม การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ และธุรกิจระหว่างประเทศ
นายมาโกโตะ โนกามิ * นายมาโกโตะ โนกามิ เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการใน เอ็กโก กรุ๊ป ตั้งแต่ปี 2560 ควบคู่กับตำแหน่งกรรมการกำกับความเสี่ยง และยังดำรงตำแหน่งสำคัญอื่น ๆ ในกลุ่มงานบริหารกิจการต่างประเทศ ได้แก่ ผู้จัดการกลุ่ม กลุ่มงานบริหารกิจการต่างประเทศ สายงานธุรกิจต่างประเทศ บริษัท Kyushu Electric Power Co., Inc. และผู้จัดการระดับสูง ฝ่ายงานทวีปเอเชีย Kyuden International Corporation ฝ่ายพัฒนางานจราจร และงานปรับปรุงความปลอดภัยโรงไฟฟ้า โดย นายมาโกโตะ โนกามิ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการกำกับดูแลกิจการ ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจพลังงาน และวิศวกรรม การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และธุรกิจระหว่างประเทศ
นายโทชิโร่ คุดามะ นายโทชิโร่ คุดามะ เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการใน เอ็กโก กรุ๊ป ตั้งแต่ปี 2562 ควบคู่กับการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงอาวุโส บริษัท JERA Co., Inc
นายนาโอกิ ซึซึมิ นายนาโอกิ ซึซึมิ เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการใน เอ็กโก กรุ๊ป ตั้งแต่ปี 2562 ควบคู่กับตำแหน่งกรรมการลงทุน นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งสำคัญในภาคธุรกิจไฟฟ้าได้แก่ เจ้าหน้าที่ระดับสูง กลุ่มงานธุรกิจไฟฟ้า ต่างประเทศและสาธารณูปโภค ด้านพลังงาน ส่วนพัฒนาธุรกิจ JERA Co., Inc โดย นายนาโอกิ ซึซึมิ มีส่วนร่วมในการพิจารณาความเสี่ยงในระดับโครงการก่อนการลงทุน นอกจากนี้ ยังมีความเชี่ยวชาญในการกำกับดูแลกิจการ ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจพลังงาน และวิศวกรรม การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจและการพัฒนาบุคลากร
นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ * นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ใน เอ็กโก กรุ๊ป ตั้งแต่ปี 2562 ควบคู่กับตำแหน่งกรรมการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการกำกับความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งสำคัญในภาคธุรกิจไฟฟ้าได้แก่ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการปฏิบัติงาน บริษัทในเครือ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน ประธานกรรมการบริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด ผู้ช่วยผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ และผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล โดย นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการกำกับดูแลกิจการธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจพลังงาน และวิศวกรรม การวางแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และการพัฒนาบุคลากร
นายยูจิอิ ฮาราดะ นายยูอิจิ ฮาราดะ เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการใน เอ็กโก กรุ๊ป ตั้งแต่ปี 2566 ควบคู่กับตำแหน่งกรรมการกำกับความเสี่ยง และยังดำรงตำแหน่งสำคัญอื่น ๆ ในกลุ่มงานบริหารกิจการต่างประเทศ ได้แก่ ประธานผู้จัดการกลุ่ม กลุ่มบริหารความเสี่ยงระหว่างประเทศ สำนักธุรกิจระหว่างประเทศบริษัท Kyushu Electric Power Co., Inc. และ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเอเชีย และผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายปฏิบัติการ Kyuden International Corporation โดยนายยูอิจิ ฮาราดะ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการกำกับดูแลกิจการ ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจพลังงาน และวิศวกรรม กฎหมายและรัฐศาสตร์ ธุรกิจระหว่างประเทศ และการบริหารความเสี่ยง
*คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
ระดับ การส่งเสริมวัฒนธรรมและฝึกอบรมเรื่องความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท
 • นำส่งเอกสารบันทึกรายงานการประชุมให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่
 • จัดฝึกอบรมให้กับกรรมการกำกับความเสี่ยงที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่
 • ฝ่ายบริหารติดตามและนำเสนอความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risk) ที่มีนัยสำคัญ รวมถึงแผนบรรเทาความเสี่ยงตามความเหมาะสม
ผู้บริหารระดับสูง
 • จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความเสี่ยงและโปรแกรมการใช้งาน RMIS
 • ฝ่ายประเมินความเสี่ยงรายงานความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risk) ที่เกิดขึ้นและควรเฝ้าระวังเป็นประจำทุกเดือน
 • ประยุกต์ใช้มาตรการหรือนวัตกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Other means of measuring or innovating for an effective risk culture)
 • พิจารณานำความเสี่ยงเป็นเกณฑ์ในการพัฒนาและอนุมัติโครงการ ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ (Incorporating risk criteria in the project development, product development and approval process)
 • การประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารบริษัท (Senior Executives) และผู้บริหารในสายงานหลัก (Line Managers) ที่เกี่ยวข้องตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อเป็นการติดตามและสนับสนุนงานบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
พนักงาน
 • จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงให้พนักงานทั่วทั้งองค์กร (Focused training throughout the organization on risk management principles)
 • การจัดอบรมสัมมนาความเสี่ยงองค์กรประจำปี (Annual Risk Seminar)
 • จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความเสี่ยงและโปรแกรมการใช้งาน RMIS
 • พิจารณานำการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงานของพนักงาน (Inclusion of risk management criteria in the HR review process for employee evaluations)
 • กำหนดกระบวนการให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง (Measures allowing continuous improvement in risk management practices through the involvement of employees in structured feedback process)
 • เผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ความรู้ ข่าวสาร บทความ และกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่พนักงานทุกระดับผ่านทางการจัดรายการวิทยุ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของ เอ็กโก กรุ๊ป
 • พัฒนาสื่อการอบรมในรูปแบบ E-Learning
 • ร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกับองค์กร
 • ส่งเสริมศักยภาพให้กับพนักงานในฝ่ายประเมินความเสี่ยง

ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมให้พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสหรือรายงานในกรณีพบเหตุการณ์ผิดปกติที่เป็นความเสี่ยงและอาจนำไปสู่ผลกระทบเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจหรือต่อองค์กรได้ทาง System/Service Investigation Request (SSIR) ซึ่งเป็นระบบภายใน หรือผ่านช่องทางและวิธีการแจ้งเบาะแสต่าง ๆ