เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักดีว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนตระหนักในเรื่องความเสี่ยง และเข้าใจว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคน

เอ็กโก กรุ๊ป จึงได้มีการสื่อสารความสำคัญ สร้างความตระหนัก เพิ่มความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุนให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ผ่านแนวทางต่าง ๆ ได้แก่

1

การจัดฝึกอบรมให้กับกรรมการกำกับความเสี่ยงที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่

2

การจัดอบรมสัมมนาความเสี่ยงองค์กรประจำปี

3

การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงให้พนักงานทั่วทั้งองค์กร

4

พิจารณานำการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงานของพนักงาน

5

กำหนดกระบวนการให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

6

พิจารณานำความเสี่ยงเป็นเกณฑ์ในการพัฒนาและอนุมัติโครงการ ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ

7

เผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ความรู้ ข่าวสาร บทความ และกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่พนักงานทุกระดับผ่านทางการจัดรายการวิทยุ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของ เอ็กโก กรุ๊ป

8

พัฒนาสื่อการอบรมในรูปแบบ E-Learning

9

ประยุกต์ใช้มาตรการหรือนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

10

การประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารบริษัท (Senior Executives) และผู้บริหารในสายงานหลัก (Line Managers) ที่เกี่ยวข้องตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อเป็นการติดตามและสนับสนุนงานบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ

11

ส่งเสริมศักยภาพให้กับพนักงานในฝ่ายประเมินความเสี่ยง

12

ร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกับองค์กร

13

การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความเสี่ยงและโปรแกรมการใช้งาน RMIS

ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมให้พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสหรือรายงานในกรณีพบเหตุการณ์ผิดปกติที่เป็นความเสี่ยงและอาจนำไปสู่ผลกระทบเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจหรือต่อองค์กรได้ทาง System/Service Investigation Request (SSIR) ซึ่งเป็นระบบภายใน หรือผ่านช่องทางและวิธีการแจ้งเบาะแสต่าง ๆ