โอกาสและความท้าทาย

การสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานทั้งต่อพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมาตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ต้องปฏิบัติงานในกระบวนการดำเนินธุรกิจของ เอ็กโก กรุ๊ป ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการมีสุขอนามัยที่ดี นอกจากนี้กระบวนการบริหารงานและการผลิตไฟฟ้าที่ปลอดภัยจะสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า ลูกค้า และผู้ถือหุ้น เป็นต้น ดังนั้น เอ็กโก กรุ๊ป จึงให้ความสำคัญสูงสุดในการวางแนวปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน

แนวทางการบริหารจัดการ

เป้าหมายด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

เป้าหมายระยะยาว และเป้าหมายปี 2564
 • ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต (Zero Fatality)

 • อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate) เป็น 0

 • ปรับปรุงนโยบาย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ISO 45001 : 2018 (Occupational Health and Safety)

 • ทบทวนคู่มือระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน โดยนำมาตรฐาน ISO 45001 : 2018 มาเป็นแนวทางในการดำเนินการ

 • ควบคุมกระบวนการทำงานและดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

 • จัดการส่งเสริมสุขภาพอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

 • ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานดีกว่าข้อกำหนดตามกฎหมาย

ผลการดำเนินงานปี 2564
 • ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต (Zero Fatality)

 • อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate) = 0.11 ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน

 • การปรับปรุงนโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัยขององค์กรให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ISO 45001 : 2018 (Occupational Health and Safety) และประกาศใช้นโยบายฉบับปัจจุบันเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564

 • การทบทวนคู่มือระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน โดยนำมาตรฐาน ISO 45001 : 2018 มาเป็นแนวทางในการดำเนินการ และประกาศใช้คู่มือระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

 • มีการควบคุมกระบวนการทำงานและดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

 • มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 • ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและเป็นไปตามเป้าหมาย

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นในการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งจะพัฒนาระบบการจัดการนี้อย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม
การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

[GRI 403-1, 403-4]

เอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management System) ซึ่งจะพิจารณาทบทวนและระบุประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร

อ่านเพิ่มเติม
การประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

[GRI 403-2, 403-7]

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานให้มีความเข้มข้นมากกว่าที่กฎหมายกำหนด สอดคล้องกับแนวทาง การดำเนินธุรกิจ และเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การมาตรฐานสากล

อ่านเพิ่มเติม
การสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

[GRI 403-2, 403-5]

เพื่อให้การส่งเสริมความปลอดภัยเป็นวัฒนธรรมหนึ่งขององค์กร เอ็กโก กรุ๊ป จึงมุ่งมั่นสร้างความความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยส่วนบุคคลอยู่เสมอ

อ่านเพิ่มเติม
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร

[GRI 403-3, 403-6]

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิต สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทุกคน โดยยึดมั่นที่จะสร้างและส่งเสริมวิถีสุขภาพดีเพื่อให้พนักงานของ เอ็กโก กรุ๊ป มีสุขภาพที่ดีและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน