โอกาสและความท้าทาย

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยตระหนักดีว่ากระบวนการผลิตไฟฟ้า มีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการทำงาน หากมีการปฏิบัติงานและป้องกันรัดกุมไม่เพียงพออาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ และเกิดความเสียหายต่อเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ดังนั้น เอ็กโก กรุ๊ป จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบ และสนับสนุนกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ปลอดภัย เช่น การดำเนินการตามคู่มือระบบจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย โดยมีการติดตามและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรม การฝึกซ้อม การจัดทำแผนฉุกเฉิน การทดสอบแผนงาน เครื่องมือ ระบบเตือนภัย และปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ได้มีการสนับสนุนให้โรงไฟฟ้าใน เอ็กโก กรุ๊ป มีการนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น ISO 45001: 2018 มาประยุกต์ใช้เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า ลูกค้า และผู้ถือหุ้น เป็นต้น โดยในปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 ได้แก่ โรงไฟฟ้าขนอม โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โรงไฟฟ้าเอ็นอีดี โรงไฟฟ้าสตาร์ เอ็นเนอร์ยี่ (เอสอีจี) โรงไฟฟ้าไซยะบุรี โรงไฟฟ้าโบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม โรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 (เอ็นทีพีซี) โรงไฟฟ้าดาราจัท (เอสอีจีเอสดี) โรงไฟฟ้าซาลัก (เอสอีจีเอสดี) และโรงไฟฟ้าพาจู ถือเป็นการยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่องค์กร รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีสุขอนามัยที่ดีและปลอดภัย โดยการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการคำนึงถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อไป

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

พนักงาน

คู่ค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ

ชุมชน

แนวทางการบริหารจัดการ

เป้าหมายด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

เป้าหมายระยะยาว และเป้าหมายปี 2565
 • ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต (Zero Fatality)

 • อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate) เป็น 0

 • สนับสนุนให้ทุกโรงไฟฟ้าดำเนินการตามนโยบาย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ISO 45001 : 2018 Occupational Health and Safety)

 • สนับสนุนให้ทุกโรงไฟฟ้าดำเนินการตามคู่มือระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน เอ็กโก กรุ๊ป

 • ควบคุมกระบวนการทำงานและดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

 • จัดการส่งเสริมสุขภาพอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

 • ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานดีกว่าข้อกำหนดตามกฎหมาย

ผลการดำเนินงานปี 2565
 • ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต (Zero Fatality)

 • อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate) = 0.05 ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน

 • มีการประกาศใช้นโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัยขององค์กรฉบับปัจจุบันเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 โดยนำหลักมาตรฐานสากล ISO 45001 : 2018 มาประยุกต์ใช้

 • • การทบทวนคู่มือระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน โดยนำมาตรฐาน ISO 45001 : 2018 มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และประกาศใช้คู่มือระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

 • มีการควบคุมกระบวนการทำงานและดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

 • มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 • ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและเป็นไปตามเป้าหมาย

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นในการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งจะพัฒนาระบบการจัดการนี้อย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม
การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

[GRI 403-1 (2018), 403-4 (2018)]

เอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management System) ซึ่งจะพิจารณาทบทวนและระบุประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร

อ่านเพิ่มเติม
การประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

[GRI 403-2 (2018), 403-7 (2018)]

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานให้มีความเข้มข้นมากกว่าที่กฎหมายกำหนด สอดคล้องกับแนวทาง การดำเนินธุรกิจ และเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การมาตรฐานสากล

อ่านเพิ่มเติม
การสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

[GRI 403-2 (2018), 403-5 (2018)]

เพื่อให้การส่งเสริมความปลอดภัยเป็นวัฒนธรรมหนึ่งขององค์กร เอ็กโก กรุ๊ป จึงมุ่งมั่นสร้างความความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยส่วนบุคคลอยู่เสมอ

อ่านเพิ่มเติม
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร

[GRI 403-3 (2018), 403-6 (2018)]

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิต สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทุกคน โดยยึดมั่นที่จะสร้างและส่งเสริมวิถีสุขภาพดีเพื่อให้พนักงานของ เอ็กโก กรุ๊ป มีสุขภาพที่ดีและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ปรับปรุง ณ เดือนมีนาคม ปี 2566

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐาน The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance) ภายใต้รายงานประจำปี 2565