เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในทุกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งกิจกรรมทางตรงที่ เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินการเอง และทางอ้อมผ่านการดำเนินงานของคู่ค้า รวมไปถึงกิจการร่วมค้า

ระบุประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินงาน
 • แรงงานบังคับ
 • การค้ามนุษย์
 • แรงงานเด็ก
 • เสรีภาพในการสมาคม
 • สิทธิในการเจรจาต่อรอง
 • การจ่ายค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน
 • การไม่เลือกปฏิบัติ
 • สภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
 • สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
 • ความโปร่งใสและการต่อต้านคอร์รัปชั่น
 • คุณภาพและมาตรฐานการดำรงชีวิต
 • การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในทรัพย์สิน
 • การจัดการความปลอดภัย
 • ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม (เช่น การใช้น้ำ การปล่อยน้ำ มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง การจัดการของเสีย และความหลากหลายทางชีวภาพ)
การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

เอ็กโก กรุ๊ป พิจารณาความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ถือครองสิทธิจาก 2 ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบ ได้แก่

 1. โอกาสที่จะเกิดขึ้น
 2. ระดับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานต่อผู้ถือครองสิทธิ

โดยกลุ่มผู้ถือครองสิทธิที่กลุ่มเอ็กโกพิจารณา ประกอบด้วย

 • พนักงาน
 • เจ้าหนี้
 • นักลงทุน
 • สื่อมวลชน
 • ลูกค้า
 • คู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจ (รวมถึงพนักงานของคู่ค้า)
 • หน่วยงานราชการ
 • หน่วยงานกำกับดูแลสังคม
 • องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
 • กลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้หญิง เด็ก ชนพื้นเมือง แรงงานอพยพ ผู้รับเหมา และชุมชน
 • กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ด้อยโอกาส อาทิ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีตั้งครรภ์ และเพศทางเลือก
จัดทำมาตรการควบคุม

จัดทำมาตรการควบคุมและบรรเทาผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดโดยเฉพาะในประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง โดยมาตรการที่ได้พัฒนาขึ้นจะถูกนำมาใช้กับโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมที่สุด

ทบทวนความเสี่ยงของผลกระทบ

ทบทวนความเสี่ยงของผลกระทบและติดตามประสิทธิผลของมาตรการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ

เกณฑ์การประเมินพิจารณา