[GRI 2-26 (2021)]

เอ็กโก กรุ๊ป สนับสนุนให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจขององค์กร รวมทั้งสามารถรายงาน และร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันหรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ การกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ

รวมทั้งการกระทำซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน การเลือกปฏิบัติ และการคุกคาม โดย เอ็กโก กรุ๊ป มีการกำหนดแนวทางในการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส รวมทั้งกำหนดกลไกในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ถูกร้องเรียน พร้อมทั้งเก็บข้อมูลการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเป็นความลับ โดยจะรับทราบข้อมูลดังกล่าวเฉพาะกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในการตรวจสอบ หรือผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้แจ้งเบาะแส

การรับเรื่องร้องเรียน