โอกาสและความท้าทาย

เอ็กโก กรุ๊ป เชื่อว่านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจขององค์กรเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันและความยั่งยืนในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาธุรกิจเป็นอย่างมาก เอ็กโก กรุ๊ป จึงวางกลยุทธ์เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบทในปัจจุบัน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร ตลอดจนช่วยส่งเสริมกระบวนการทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงนวัตกรรมให้กับพนักงาน ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ อีกทั้งสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน ควบคู่ไปกับการใส่ใจต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการบริหารจัดการ

เป้าหมายการสร้างนวัตกรรม

เป้าหมายระยะยาว
  • ผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดสามารถดำเนินการได้จริง

  • สำหรับ เอ็กโก กรุ๊ป อย่างน้อยปีละ 3 โครงการ

  • สำหรับบริษัทในเครือ เอ็กโก กรุ๊ป อย่างน้อยปีละ 2 โครงการ

เป้าหมายปี 2564
  • มีจำนวนผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดสามารถดำเนินการได้จริง 3 โครงการและมีแนวคิดเชิงนวัตกรรมที่จะเป็นโอกาสในเรื่องธุรกิจใหม่อย่างน้อย 1 โครงการ

ผลการดำเนินงานปี 2564
  • มีโครงการส่งผลงานนวัตกรรมและแนวคิดเชิงนวัตกรรมเข้าประกวด รวม 40 โครงการ

นวัตกรรมของเอ็กโก กรุ๊ป

เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมให้บุคลากรนำแนวคิดเชิงนวัตกรรม และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของงาน และพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ให้เป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบเปิด

ในปี 2564 เอ็กโก กรุ๊ป และบริษัทร่วมทุนได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด (Innopower) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มจากธุรกิจนวัตกรรมพลังงานและเทคโนโลยีแห่งอนาคต (New S-Curve) โดยการสร้างตลาดและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ด้านพลังงาน

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน