โอกาสและความท้าทาย

เอ็กโก กรุ๊ป เชื่อว่านวัตกรรมเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในอนาคตและเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาธุรกิจเป็นอย่างมากนวัตกรรมใหม่ ๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต สร้างการเปลี่ยนแปลงในด้านต้นทุนหรือผลกำไร และก่อให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้กับองค์กรได้ ด้วยเหตุนี้ เอ็กโก กรุ๊ป จึงสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงนวัตกรรมให้กับพนักงานเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ สถานการณ์ และบริบทในปัจจุบันเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการใส่ใจต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และนำองค์กรเข้าสู่ความยั่งยืนในอนาคต

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

พนักงาน

ผู้ถือหุ้น

คู่ค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ

ชุมชน

แนวทางการบริหารจัดการ

เป้าหมายการสร้างนวัตกรรม

เป้าหมายระยะยาว
  • มีโครงการธุรกิจใหม่ (New Business Projects) ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อการลงทุนอย่างน้อยปีละ 3 โครงการ

เป้าหมายปี 2565
  • มีโครงการธุรกิจใหม่ (New Business Projects) ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อการลงทุน 3 โครงการ (รวมถึงการลงทุนผ่าน Innopower Co. และการประกวดนวัตกรรม)

  • มีจำนวนผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดสามารถดำเนินการได้จริง 3 โครงการ และมีแนวคิดเชิงนวัตกรรมที่จะเป็นโอกาสในธุรกิจใหม่อย่างน้อย 1 โครงการ

ผลการดำเนินงานปี 2565
  • มีโครงการธุรกิจใหม่ (New Business Projects) ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อการลงทุน 3 โครงการ

  • มีโครงการส่งผลงานนวัตกรรมและแนวคิดเชิงนวัตกรรมเข้าประกวด รวม 29 โครงการ

  • มีจำนวนผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดสามารถดำเนินการได้จริง 8 โครงการ และมีแนวคิดเชิงนวัตกรรมที่จะเป็นโอกาสในธุรกิจใหม่ (New Business Projects) 2 โครงการ

นวัตกรรมของเอ็กโก กรุ๊ป

เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมให้บุคลากรนำแนวคิดเชิงนวัตกรรม และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของงาน และพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ให้เป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบเปิด

ในปี 2564 เอ็กโก กรุ๊ป และบริษัทร่วมทุนได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด (Innopower) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มจากธุรกิจนวัตกรรมพลังงานและเทคโนโลยีแห่งอนาคต (New S-Curve) โดยการสร้างตลาดและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ด้านพลังงาน

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

ปรับปรุง ณ เดือนมีนาคม ปี 2566

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐาน The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance) ภายใต้รายงานประจำปี 2565