หลักการกำกับดูแลกิจการ

[GRI 2-9 (2021), 2-12 (2021), 2-13 (2021)]

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลัก 6 ประการ คือ P-R-E-A-C-T เพื่อเป็นกรอบในการกำกับดูแลและบริหารงานสำหรับ เอ็กโก กรุ๊ป ดังนี้

P
Promotion of Best Practice
ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ
R
Responsibility
ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
E
Equitable Treatment
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
A
Accountability
รับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
C
Creation of Long-Term Value
สร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
T
Transparency
บริหารธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

เอ็กโก กรุ๊ป กำหนดแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท และกำหนดบทบาทหน้าที่ใน การกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งส่งผลต่อทิศทางการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคตขององค์กร เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สร้างความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และความเชื่อมั่นในระบบบริหารงานที่โปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ ทั้ง 5 คณะ ได้แก่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง