เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมให้บุคลากรนำแนวคิดเชิงนวัตกรรม และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของงาน และพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ให้เป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ โดยเริ่มตั้งแต่การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร ที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้ลงมือปฏิบัติ สามารถลองผิดลองถูกในขอบเขตที่ยอมรับได้ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วยวัฒนธรรมกลุ่ม ตลอดจนจัดฝึกอบรมให้พนักงานใน เอ็กโก กรุ๊ป เห็นคุณค่าของการจัดการความรู้ และร่วมกันขับเคลื่อนระบบการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน

ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดโครงการแข่งขันนวัตกรรมภายในองค์กรและกิจกรรมด้านนวัตกรรมตั้งแต่ปี 2561 ภายใต้โครงการ “EGCO Group Innergy” เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถของบุคลากร ในการริเริ่มแนวคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งจะทำให้ เอ็กโก กรุ๊ป บรรลุวิสัยทัศน์ในการพลิกอนาคตขององค์กรสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมระดับสากล โดยนวัตกรรมเหล่านี้มีโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจจริง หรือให้บริการกับกลุ่มบริษัทในเครือและบริษัทภายนอกได้ ซึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงในด้านต้นทุนหรือผลกำไรให้กับ เอ็กโก กรุ๊ป ตลอดจนเป็นนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพได้ เช่น ลดต้นทุนทางการผลิต และพัฒนากระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

ในปี 2565 เอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดเวทีเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมภายในองค์กร ผ่านโครงการประกวดนวัตกรรมสุดท้าทาย “EGCO Group INNERGY พลังนวัตกรรมจากภายในที่ยั่งยืน” เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการคิดค้นการดำเนินงานที่สร้างสรรค์ และปลูกฝัง “การคิดเชิงนวัตกรรม” ใน DNA บุคลากร โดยโครงการ EGCO Group INNERGY มีเป้าหมายในการเปิดพื้นที่ให้พนักงานทั้งองค์กรร่วมแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์ แสดงความรู้และความสามารถด้านนวัตกรรมอย่างเต็มที่ ผ่านการประกวดผลงานนวัตกรรมในรูปแบบออนไลน์และกึ่ง Reality ที่ตื่นเต้น ท้าทาย และสอดคล้องกับวิถีชีวิตยุค New Normal

รายละเอียดของโครงการนวัตกรรม

ดูโครงการ