เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมให้บุคลากรนำแนวคิดเชิงนวัตกรรม และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของงาน และพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ให้เป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ โดยเริ่มตั้งแต่การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร ที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้ลงมือปฏิบัติ สามารถลองผิดลองถูกในขอบเขตที่ยอมรับได้ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วยวัฒนธรรมกลุ่ม ตลอดจนจัดการอบรมให้พนักงานใน เอ็กโก กรุ๊ป เห็นคุณค่าของการจัดการความรู้ และร่วมกันขับเคลื่อนระบบการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน

ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป มีการดำเนินโครงการแข่งขันนวัตกรรมภายในองค์กรและกิจกรรมด้านนวัตกรรมตั้งแต่ปี 2561 ภายใต้โครงการ “EGCO Group Innergy” เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถของบุคลากร ในการริเริ่มแนวคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งจะทำให้ เอ็กโก กรุ๊ป บรรลุวิสัยทัศน์ในการพลิกอนาคตขององค์กรสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมระดับสากล โดยนวัตกรรมเหล่านี้มีโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจจริง หรือให้บริการกับกลุ่มบริษัทในเครือและบริษัทภายนอกได้ ซึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงในด้านต้นทุนหรือผลกำไรให้กับ เอ็กโก กรุ๊ป ตลอดจนเป็นนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพได้ เช่น ลดต้นทุนทางการผลิต และพัฒนากระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

โดยผู้ถูกคัดเลือก 6 ทีมสุดท้ายจะต้องผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Bootcamp) เกี่ยวกับอาวุธสำคัญในการสร้างนวัตกรรมจากที่ปรึกษา (Coach and Mentor) ที่มากประสบการณ์ และ Sandbox ซึ่งเป็นกรอบการทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมจริงเป็นเวลา 90 วันเพื่อให้ทีมสามารถทดลอง เก็บข้อมูล และลงมือทำนวัตกรรมจริง พร้อมรับเงินทุนตั้งต้นในการพัฒนานวัตกรรม

รายละเอียดของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับคัดเลือก 6 ทีมสุดท้ายสามารถติดตามได้ใน

ดูโครงการ