[GRI 403-2 (2018), 403-5 (2018)]

เพื่อให้การส่งเสริมความปลอดภัยเป็นวัฒนธรรมหนึ่งขององค์กร เอ็กโก กรุ๊ป จึงมุ่งมั่นสร้างความความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยส่วนบุคคลอยู่เสมอ โดยจัดให้มีการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อให้พนักงานรวมถึงผู้รับเหมา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีความสามารถรับมือในการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคที่เกิดจากการทำงาน ดังนี้

หลักสูตรการอบรมความปลอดภัยก่อนเข้าปฏิบัติงานสำหรับลูกจ้างและผู้รับเหมา
หลักสูตรการอบรมความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
• หลักสูตรการอบรมความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
หลักสูตรการอบรมความปลอดภัยสำหรับคณะกรรมการความปลอดภัย
หลักสูตรการอบรมความปลอดภัยในการทำงานเฉพาะที่กฎหมายกำหนด เช่น ความปลอดภัยในการทำงานไฟฟ้า ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ ความปลอดภัยในการทำงานที่สูง อบรมทบทวนผู้ควบคุมหม้อน้ำ เป็นต้น
หลักสูตรการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
หลักสูตรอบรมและฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ซึ่งประกอบด้วย การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การซ้อมแผนช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การฝึกซ้อมการจัดการเหตุสารเคมีหกรั่วไหล การฝึกซ้อมการระงับอุบัติภัยน้ำมันหกรั่วไหล และการกำจัดคราบน้ำมัน รวมทั้งแผนฉุกเฉินตอบโต้กรณีน้ำท่วม
อบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานด้านความปลอดภัยการป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
จัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา และลูกจ้างตระหนักถึงความสำคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานเพื่อเป็นการลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และนอกเวลางาน
หลักสูตรกฎหมายความปลอดภัยในรอบปีที่ผ่านมาและแนวปฏิบัติ
หลักสูตรแผนป้องกันและเตรียมความพร้อมสำหรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกในการทำงานด้วยความปลอดภัย (Safety Awareness)

นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรายงานสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัย และพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงหรือไม่ปลอดภัยภายในองค์กร โดยมีกระบวนการบันทึกเหตุการณ์ วิเคราะห์และสอบสวนหาสาเหตุหลัก รวมถึงจัดทำมาตรการแก้ไขและป้องกันอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันในอนาคต อีกทั้งอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถหยุดงานได้ทันทีเมื่อพบว่าสภาพการทำงานไม่ปลอดภัย หรือมีความเสี่ยงที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่ได้ถือเป็นความผิด

รายละเอียดของการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสามารถติดตามได้ใน ดูโครงการ