เพื่อให้การส่งเสริมความปลอดภัยเป็นวัฒนธรรมหนึ่งขององค์กร เอ็กโก กรุ๊ป จึงมุ่งมั่นสร้างความความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยส่วนบุคคลอยู่เสมอ โดยจัดให้มีการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อให้พนักงานรวมถึงผู้รับเหมา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีความสามารถรับมือในการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคที่เกิดจากการทำงาน ดังนี้

หลักสูตรการอบรมความปลอดภัยก่อนเข้าปฏิบัติงานสำหรับลูกจ้างและผู้รับเหมา
หลักสูตรการอบรมความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
หลักสูตรการอบรมความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
หลักสูตรการอบรมความปลอดภัยสำหรับคณะกรรมการความปลอดภัย
หลักสูตรการอบรมความปลอดภัยในการทำงานเฉพาะที่กฎหมายกำหนด เช่น ความปลอดภัยในการทำงานไฟฟ้า ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ ความปลอดภัยในการทำงานที่สูง เป็นต้น
หลักสูตรการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
หลักสูตรอบรมและฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ซึ่งประกอบด้วยการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การซ้อมแผนช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การฝึกซ้อมสารเคมีหกรั่วไหล การฝึกซ้อมการระงับอุบัติภัยน้ำมันหกรั่วไหล และการกำจัดคราบน้ำมัน รวมทั้งแผนฉุกเฉินตอบโต้กรณีน้ำท่วม
หลักสูตรอบรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 ให้ผู้ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
จัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา และลูกจ้างตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานเพื่อเป็นการลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และนอกเวลางาน

นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรายงานสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัย และพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงหรือไม่ปลอดภัยภายในองค์กร โดยมีกระบวนการบันทึกเหตุการณ์ วิเคราะห์และสอบสวนหาสาเหตุหลัก รวมถึงจัดทำมาตรการแก้ไขและป้องกันอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันในอนาคต อีกทั้งอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถหยุดงานทันทีเมื่อพบว่าสภาพการทำงานไม่ปลอดภัย หรือมีความเสี่ยงที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่ได้ถือเป็นความผิด

รายละเอียดของการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสามารถติดตามได้ใน โครงการการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย