โอกาสและความท้าทาย

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการการเติบโตของรายได้ ลดต้นทุน และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดหาสินค้าและบริการ ซึ่งคู่ค้าของ เอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ดังนั้น บริษัทจึงได้พัฒนาแนวปฏิบัติในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานมีความยั่งยืนและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

พนักงาน

นักลงทุน

คู่ค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ

ลูกค้า

แนวทางการบริหารจัดการ

เป้าหมายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

เป้าหมายระยะยาว
  • อุบัติเหตุของผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของ เอ็กโก กรุ๊ป เป็น 0

  • ระดับความพึงพอใจของคู่ค้าต่อการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG) ของ เอ็กโก กรุ๊ป

  • ร้อยละ 100 ของคู่ค้าสำคัญที่มีการกำหนดแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เพื่อบรรลุ แนวทางปฏิบัติการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral Roadmap) ภายในปี 2573

เป้าหมายปี 2565 และผลการดำเนินงานปี 2565
  • ไม่มีการเสียชีวิตของคู่ค้า ร้อยละ 100

  • ร้อยละ 100 ของคู่ค้ารายใหม่ลงนามรับทราบถึงจรรยาบรรณคู่ค้าของ เอ็กโก กรุ๊ป

  • ร้อยละ 100 ของคู่ค้าสำคัญและมีความเสี่ยงสูงได้รับการตรวจประเมินด้านความยั่งยืน

  • คู่ค่ามีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG) ของ เอ็กโก กรุ๊ป

  • คู่ค้าสำคัญที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ

  • คู่ค้าสำคัญที่มีแผนงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
[GRI 2-6 (2021)]

เอ็กโก กรุ๊ป มีแนวทางการบริหารจัดการคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานขององค์กร เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม
กลยุทธ์การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

เอ็กโก กรุ๊ป มีความมุ่งมั่นให้กระบวนการจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างยั่งยืน มีวิธีการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส และเป็นธรรม

อ่านเพิ่มเติม
จรรยาบรรณคู่ค้าของ เอ็กโก กรุ๊ป

เอ็กโก กรุ๊ป ได้พัฒนาจรรยาบรรณคู่ค้าขึ้นมาตามหลัก 10 ประการของ UNGC และตามมาตรฐานภายในองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้คู่ค้าของ เอ็กโก กรุ๊ป ปฏิบัติตาม

อ่านเพิ่มเติม
การคัดเลือกและประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ของคู่ค้า

เอ็กโก กรุ๊ป คัดเลือกและคัดกรองคู่ค้าผ่านมาตรฐานการประเมินด้านความยั่งยืนที่ทางองค์กรจัดทำขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า คู่ค้าสามารถส่งมอบวัตถุดิบและบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ เอ็กโก กรุ๊ป คาดหวัง

อ่านเพิ่มเติม
การระบุคู่ค้าสำคัญ และคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูง

สำหรับการระบุคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูง (High-risk Supplier) เอ็กโก กรุ๊ป ใช้เกณฑ์ปริมาณการใช้จ่าย และพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าในประเด็นด้านความยั่งยืนแยกเป็นแต่ละประเภท

อ่านเพิ่มเติม
การตรวจสอบและจัดทำแผนดำเนินการแก้ไข

คู่ค้าสำคัญและคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูงจะได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและประเมินความเสี่ยงในระดับลึกเป็นประจำทุกปี เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับจรรยาบรรณคู่ค้า กฎหมาย และมาตรการต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม
การพัฒนาคู่ค้า

เอ็กโก กรุ๊ปมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทและคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ปรับปรุง ณ เดือนมีนาคม ปี 2566

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐาน The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance) ภายใต้รายงานประจำปี 2565