โอกาสและความท้าทาย

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการชะงักงัน สนับสนุนการการเติบโตของรายได้ ลดต้นทุน และช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดหาสินค้าและบริการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตไฟฟ้า การบริหารจัดการคู่ค้าซึ่งเป็นห่วงโซ่หนึ่งในห่วงโซ่อุปทาน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนที่ เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญ

แนวทางการบริหารจัดการ

เป้าหมายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

เป้าหมายระยะยาว
 • คู่ค้าสำคัญและคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูงสามารถประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ของคู่ค้าของตนเองได้

 • คู่ค้าสำคัญและคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูง สามารถจัดทำจรรยาบรรณคู่ค้าของตนเองได้

เป้าหมายปี 2564 และผลการดำเนินงานปี 2564
 • จัดการประชุมร่วมกับคู่ค้า 1 ครั้งต่อปี

 • ทำการสื่อสารจรรยาบรรณคู่ค้าไปยังคู่ค้าสำคัญครบทุกราย ร้อยละ 100

 • คู่ค้าสำคัญและคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูงต้องทำแบบประเมินตนเองซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ร้อยละ 100

 • คู่ค้ารายใหม่ทุกรายต้องลงนามรับทราบถึงจรรยาบรรณคู่ค้าของ เอ็กโก กรุ๊ป ร้อยละ 100

 • ไม่มีกรณีทุจริตในห่วงโซ่อุปทาน ร้อยละ 100

 • ไม่มีการเสียชีวิตของคู่ค้า ร้อยละ 100

 • ไม่มีการละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของคู่ค้า ร้อยละ 100

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
[GRI 102-9]

เอ็กโก กรุ๊ป มีแนวทางการบริหารจัดการคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานขององค์กร เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม
กลยุทธ์การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

เอ็กโก กรุ๊ป จึงมีความมุ่งมั่นให้กระบวนการจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างยั่งยืน มีวิธีการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส และเป็นธรรม

อ่านเพิ่มเติม
จรรยาบรรณคู่ค้าของ เอ็กโก กรุ๊ป

เอ็กโก กรุ๊ป ได้พัฒนาจรรยาบรรณคู่ค้าขึ้นมาตามหลัก 10 ประการของ UNGC และตามมาตรฐานภายในองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้คู่ค้าของ เอ็กโก กรุ๊ป ปฏิบัติตาม

อ่านเพิ่มเติม
การคัดเลือกและประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ของคู่ค้า

เอ็กโก กรุ๊ป คัดเลือกและคัดกรองคู่ค้าผ่านมาตรฐานการประเมินด้านความยั่งยืนที่ทางองค์กรจัดทำขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าสามารถส่งมอบวัตถุดิบและบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ เอ็กโก กรุ๊ป คาดหวัง

อ่านเพิ่มเติม
การระบุคู่ค้าสำคัญ และคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูง

สำหรับการระบุคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูง (High-risk Supplier) เอ็กโก กรุ๊ป ใช้เกณฑ์ปริมาณการใช้จ่าย และพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าในประเด็นด้านความยั่งยืนแยกเป็นแต่ละประเภท

อ่านเพิ่มเติม
การตรวจสอบและจัดทำแผนดำเนินการแก้ไข

คู่ค้าสำคัญและคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูงจะได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและประเมินความเสี่ยงในระดับลึกเป็นประจำทุกปี เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับจรรยาบรรณคู่ค้า กฎหมาย และมาตรการต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม
การพัฒนาคู่ค้า

เอ็กโก กรุ๊ปมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทและคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

 • คู่มือการบริหารจัดการความยั่งยืน
 • นโยบายการจัดหาสินค้าและบริการ
 • จรรยาบรรณคู่ค้า
 • กระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของ เอ็กโก กรุ๊ป
 • ภาคผนวกแนบท้ายเงื่อนไขการจ้าง: ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับขอบเขตของสัญญาที่มีมูลค่าสูง
 • นโยบายงดรับและให้ของขวัญ
 • การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของเอ็กโก กรุ๊ป ปี 2564

ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน