เอ็กโก กรุ๊ป วิเคราะห์คู่ค้าสำคัญ (Critical Supplier) โดยพิจารณาจาก

สำหรับการระบุคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูง (High-risk Supplier) เอ็กโก กรุ๊ป ใช้เกณฑ์ปริมาณการใช้จ่าย และพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าในประเด็นด้านความยั่งยืนแยกเป็นแต่ละประเภท อาทิ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และภาพลักษณ์องค์กร ดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ

อาทิ คุณภาพและราคาของสินค้าและบริการ การค้าผูกขาด การจัดหาอย่างยั่งยืน

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

อาทิ การใช้น้ำและการจัดการน้ำเสีย การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงาน ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ มลพิษทางอากาศ

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

อาทิ ความปลอดภัยของกระบวนการผลิต สถิติอุบัติเหตุ การเตรียมความพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

อาทิ การทุจริต การหลีกเลี่ยงภาษี สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อพนักงาน