เอ็กโก กรุ๊ป มีกระบวนการคัดเลือกและการจ้างพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งกำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส สอดคล้องกับ “การเคารพสิทธิมนุษยชน” และ “การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม” โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความหลากหลายและเท่าเทียมเนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่าความหลากหลายและสิทธิความเท่าเทียมนั้น คือการเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีการจำกัดวิถีทางด้านเพศ อายุ การศึกษา สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ สิทธิความเป็นพลเมือง ฯลฯ รวมไปถึงการสนับสนุนผู้ทุพพลภาพ

โดยในการคัดเลือกพนักงาน เอ็กโก กรุ๊ป จะพิจารณาจากคุณสมบัติด้านการศึกษาและประสบการณ์ที่ตรงกับลักษณะและตำแหน่งงานจากแบบประเมินการสัมภาษณ์ซึ่งได้ระบุหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้ และเข้าสัมภาษณ์กับคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าสัมภาษณ์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน