โอกาสและความท้าทาย

เอ็กโก กรุ๊ป ปรับปรุงการจัดการพลังงานขององค์กร โดยการลดการใช้พลังงานภายในองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และนำไปสู่การเป็นธุรกิจพลังงานที่มีความยั่งยืน

แนวทางการบริหารจัดการ

เป้าหมายประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

เป้าหมายระยะยาว

จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงาน และปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต

เป้าหมายปี 2564

อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต 3.53 กิกะจูลต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง

ผลการดำเนินงานปี 2564

อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต 3.32 กิกะจูลต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง

การอนุรักษ์พลังงาน

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งพัฒนาการจัดการพลังงานในภาพรวมขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดทำนโยบายการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากองค์กร ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป จัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน (Energy Management Working Group) เพื่อรับผิดชอบในการทบทวน พัฒนา และติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านพลังงานขององค์กรเป็นประจำทุกเดือน

การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจแล้ว ยังส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานขององค์กร โดย เอ็กโก กรุ๊ป ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานต่าง ๆ ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในโรงไฟฟ้าอาทิ การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบหรือขั้นตอนการทำงานเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่นโรงไฟฟ้าขนอมได้ติดตั้งใช้เทคโนโลยีโซลูชันอย่าง TOMONI™ ที่เป็นที่ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในโรงไฟฟ้า ในส่วนของอาคารสำนักงาน เอ็กโก กรุ๊ป มีการใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อปิดการทำงานของเครื่องปรับอากาศนอกเวลาทำการ และเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังทำการแก้ปัญหาเชิงพฤติกรรม อาทิ การรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงาน

โครงการที่เกี่ยวข้อง

โครงการอนุรักษ์พลังงานโรงไฟฟ้า ในเครือ เอ็กโก กรุ๊ป
ดูโครงการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน