โอกาสและความท้าทาย

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพลังงานในองค์กรเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพการเดินเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ ซึ่งส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร โดยโรงไฟฟ้าของ เอ็กโก กรุ๊ป มีการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบหรือขั้นตอนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

นักลงทุน

คู่ค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ

แนวทางการบริหารจัดการ

เป้าหมายประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

เป้าหมายระยะยาว

จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงาน และปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต

เป้าหมายปี 2565

อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต 3.92 กิกะจูลต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง

ผลการดำเนินงานปี 2565

อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต 3.92 กิกะจูลต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง

การอนุรักษ์พลังงาน

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งพัฒนาการจัดการพลังงานในภาพรวมขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดทำนโยบายการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากองค์กร ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป จัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน (Energy Management Working Group) เพื่อรับผิดชอบในการทบทวน พัฒนา และติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านพลังงานขององค์กรเป็นประจำทุกเดือน

การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจแล้ว ยังส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานขององค์กร เอ็กโก กรุ๊ป ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานต่าง ๆ ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในโรงไฟฟ้า

โครงการที่เกี่ยวข้อง

โครงการอนุรักษ์พลังงานโรงไฟฟ้า ในเครือ เอ็กโก กรุ๊ป
ดูโครงการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ปรับปรุง ณ เดือนมีนาคม ปี 2566

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐาน The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance) ภายใต้รายงานประจำปี 2565