เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในทุกพื้นที่ที่ดำเนินการขององค์กร จึงประกาศคำแสดงเจตจำนงด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นหลักการในการดำเนินงานขั้นพื้นฐานสำหรับโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และโครงการใหม่ รวมถึงคู่ค้าที่ทำธุรกิจร่วมกับ เอ็กโก กรุ๊ป โดยตรงและคู่ค้าที่ไม่ได้ทำธุรกิจโดยตรงในห่วงโซ่อุปทาน ให้มีแนวทางการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร และเป็นไปตามเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นที่ได้ประกาศไว้ในนโยบายด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ

รวมถึงนำแนวทางลำดับขั้นของผลกระทบ ตั้งแต่การหลีกเลี่ยง การลด การบรรเทา ตลอดจนจัดทำแผนการฟื้นฟูหรือชดเชยผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (Application of mitigation hierarchy (avoid, minimize, restore & offset)) นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากลอ้างอิงนิยามประเภทพื้นที่และข้อกำหนดต่าง ๆ ขององค์การระหว่างประเทศเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature: IUCN) และพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (World Heritage areas) ตามที่ UNESCO ประกาศ