เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานให้มีความเข้มข้นมากกว่าที่กฎหมายกำหนด สอดคล้องกับแนวทาง การดำเนินธุรกิจ และเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การมาตรฐานสากล (International Organization for Standardization: ISO) จึงส่งผลให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการในระดับประเทศและสากลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อาทิ

ISO 45001 : 2018
มาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ISO 9001: 2015
มาตรฐานระบบบริหาร งานคุณภาพ
ISO 50001: 2011
มาตรฐานระบบการ จัดการด้านพลังงาน
ISO 14001: 2015
มาตรฐานระบบการ จัดการสิ่งแวดล้อม

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบความปลอดภัย เอ็กโก กรุ๊ป สนับสนุนให้ทุกโรงไฟฟ้ามีการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสของข้อกำหนดทางกฎหมาย ด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงด้านการเกิดอันตรายจากกิจกรรมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถอธิบายกระบวนการประเมินความเสี่ยงและโอกาสได้ ดังนี้

สำหรับการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคู่ค้านั้น เอ็กโก กรุ๊ป ได้ระบุประเด็นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นหนึ่งในประเด็นด้านความยั่งยืนที่ เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญ และสื่อสารให้คู่ค้าได้รับทราบผ่านจรรยาบรรณคู่ธุรกิจของ เอ็กโก กรุ๊ป โดยประเด็นนี้เป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญที่จะต้องได้รับการตรวจสอบทั้งจากแบบประเมินตนเองด้านความยั่งยืนของคู่ค้า และการเข้าตรวจในสถานประกอบการของคู่ค้า โดยผลประเมินดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าก่อนร่วมงานและประเมินผลหลังจากการทำงานกับ เอ็กโก กรุ๊ป อีกด้วย