[GRI 403-2 (2018), 403-7 (2018)]

เอ็กโก กรุ๊ป ได้มีการสนับสนุนให้โรงไฟฟ้าใน เอ็กโก กรุ๊ป มีการนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น ISO 45001: 2018 มาประยุกต์ใช้เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า ลูกค้า และผู้ถือหุ้น เป็นต้น โดยในปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 ได้แก่ โรงไฟฟ้าขนอม โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โรงไฟฟ้าเอ็นอีดี โรงไฟฟ้าสตาร์ เอ็นเนอร์ยี่ (เอสอีจี) โรงไฟฟ้าไซยะบุรี โรงไฟฟ้าโบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม โรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 (เอ็นทีพีซี) และโรงไฟฟ้าพาจู ถือเป็นการยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่องค์กร รวมถึงการส่งเสริมความปลอดภัยเป็นวัฒนธรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบความปลอดภัย เอ็กโก กรุ๊ป สนับสนุนให้ทุกโรงไฟฟ้ามีการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสของข้อกำหนดทางกฎหมาย ด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงด้านการเกิดอันตรายจากกิจกรรมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถอธิบายกระบวนการประเมินความเสี่ยงและโอกาสได้ ดังนี้

ประเมินความเสี่ยงและอันตรายด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อระบุปัจจัยการก่อให้เกิดอันตรายในสถานที่ทำงาน

 • การชี้บ่งอันตรายต่อสุขภาพและโอกาสที่เกิดจากการดำเนินงาน การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ หรือการขนส่ง โดยประเด็นอันตรายดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พนักงาน ผู้รับเหมา คู่ค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง อาทิ ชุมชน

จัดลำดับความสำคัญและบูรณาการแผนปฏิบัติการกับเป้าหมายเชิงปริมาณเพื่อจัดการกับความเสี่ยง

 • ประเมินประเด็นความเสี่ยงและโอกาสด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แล้วจัดลำดับประเด็นตามระดับความอันตราย เช่น สูง กลาง ต่ำ เพื่อหามาตรการป้องกันแก้ไข หรือกระบวนการควบคุมที่เหมาะสม โดยมาตรการป้องกันแก้ไขมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 • ทบทวนการประเมินความเสี่ยงในทุก ๆ ปี หรือตามความเหมาะสม เพื่อคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานที่ปฏิบัติงาน กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ
 • ดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไข/ กระบวนการควบคุมเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาส
 • สื่อสารความเสี่ยงและโอกาสให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยความเสี่ยงและโอกาสที่ระบุถูกนำไปใช้ในการจัดทำนโยบาย เป้าหมาย และดัชนีวัดความสำเร็จขององค์กร

ประเมินกระบวนการลด/ ป้องกันปัญหาสุขภาพ/ ความเสี่ยงตามเป้าหมายที่กำหนด

 • ติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงติดตามมาตรการป้องกันแก้ไขตามแผนการและกฎระเบียบส่งผลให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บูรณาการการดำเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

 • ระบุและเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นเพื่อป้องกันและ/ หรือแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชน

ตรวจสอบภายใน

 • จัดทำแผนการตรวจสอบโดยครอบคลุมทุกพื้นที่ของ เอ็กโก กรุ๊ป เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยการตรวจสอบดังกล่าวดำเนินการในทุกปี
 • จัดทำแผนการตรวจสอบเฉพาะสถานที่ปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกประเด็นของระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยการตรวจสอบดังกล่าวดำเนินการทุกปี และเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบภายใน

กระบวนการตรวจสอบการบาดเจ็บจากการทำงาน การเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ

 • มีกระบวนการการรายงานอุบัติเหตุจากการทำงานและตอบสนองอย่างรวดเร็ว รวมถึงการสื่อสารบทเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขการเกิดเหตุการณ์คล้ายคลึงกันในอนาคต เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

การอบรมหลักสูตรอาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้พนักงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความตระหนักและลดอุบัติเหตุด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

 • มุ่งมั่นสร้างความรู้และความเข้าใจให้พนักงานทุกคนมีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • จัดกิจกรรมและโครงการเพื่อส่งเสริมความตระหนักให้พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจนโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย แผนการลดความเสี่ยง และผลประโยชน์จากการดำเนินตามระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

การนำเกณฑ์ในการประเมินด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาเป็นข้อกำหนดในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

 • ในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคู่ค้า เอ็กโก กรุ๊ป กำหนดให้ประเด็นดังกล่าวเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนซึ่งจำเป็นต้องสื่อสารให้คู่ค้าทราบถึงหลักจรรยาบรรณของคู่ค้า โดยกำหนดให้เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ ได้แก่ การตรวจประเมินตนเองของคู่ค้า และการตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกของคู่ค้าโดย เอ็กโก กรุ๊ป ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะนำไปพิจารณาในระหว่างกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าทั้งก่อนและหลังการทำงานร่วมกับเอ็กโก กรุ๊ป

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการทำงานของคู่ค้า การให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน รวมถึงช่วยเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ เอ็กโก กรุ๊ป ได้กำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคู่ค้า เพื่อให้คู่ค้าได้รับทราบและปฏิบัติตาม ซึ่ง มาตรฐานเหล่านี้สำหรับคู่ค้าจะถูกตรวจสอบผ่านแบบประเมินตนเองและการเข้าตรวจในสถานประกอบการ ผลการตรวจสอบจะถูกใช้ในการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าก่อนที่จะเข้าร่วมงานและประเมินผลหลังจากการทำงานกับ เอ็กโก กรุ๊ป