[GRI 403-2 (2018), 403-7 (2018)]

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานให้มีความเข้มข้นมากกว่าที่กฎหมายกำหนด สอดคล้องกับแนวทาง การดำเนินธุรกิจ และเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การมาตรฐานสากล (International Organization for Standardization: ISO) จึงส่งผลให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการในระดับประเทศและสากลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อาทิ

ISO 45001 : 2018
มาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ISO 9001: 2015
มาตรฐานระบบบริหาร งานคุณภาพ
ISO 50001: 2011
มาตรฐานระบบการ จัดการด้านพลังงาน
ISO 14001: 2015
มาตรฐานระบบการ จัดการสิ่งแวดล้อม

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบความปลอดภัย เอ็กโก กรุ๊ป สนับสนุนให้ทุกโรงไฟฟ้ามีการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสของข้อกำหนดทางกฎหมาย ด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงด้านการเกิดอันตรายจากกิจกรรมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถอธิบายกระบวนการประเมินความเสี่ยงและโอกาสได้ ดังนี้

ประเมินความเสี่ยงและอันตรายด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อระบุปัจจัยการก่อให้เกิดอันตรายในสถานที่ทำงาน

 • การชี้บ่งอันตรายต่อสุขภาพและโอกาสที่เกิดจากการดำเนินงาน การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ หรือการขนส่ง โดยประเด็นอันตรายดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พนักงาน ผู้รับเหมา คู่ค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง อาทิ ชุมชน

จัดลำดับความสำคัญและบูรณาการแผนปฏิบัติการกับเป้าหมายเชิงปริมาณเพื่อจัดการกับความเสี่ยง

 • ประเมินประเด็นความเสี่ยงและโอกาสด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แล้วจัดลำดับประเด็นตามระดับความอันตราย เช่น สูง กลาง ต่ำ เพื่อหามาตรการป้องกันแก้ไข หรือกระบวนการควบคุมที่เหมาะสม โดยมาตรการป้องกันแก้ไขมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 • ทบทวนการประเมินความเสี่ยงในทุก ๆ ปี หรือตามความเหมาะสม เพื่อคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานที่ปฏิบัติงาน กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ
 • ดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไข/ กระบวนการควบคุมเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาส
 • สื่อสารความเสี่ยงและโอกาสให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยความเสี่ยงและโอกาสที่ระบุถูกนำไปใช้ในการจัดทำนโยบาย เป้าหมาย และดัชนีวัดความสำเร็จขององค์กร

ประเมินกระบวนการลด/ ป้องกันปัญหาสุขภาพ/ ความเสี่ยงตามเป้าหมายที่กำหนด

 • ติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงติดตามมาตรการป้องกันแก้ไขตามแผนการและกฎระเบียบส่งผลให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บูรณาการการดำเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

 • ระบุและเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นเพื่อป้องกันและ/ หรือแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชน

ตรวจสอบภายใน

 • จัดทำแผนการตรวจสอบโดยครอบคลุมทุกพื้นที่ของ เอ็กโก กรุ๊ป เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยการตรวจสอบดังกล่าวดำเนินการในทุกปี
 • จัดทำแผนการตรวจสอบเฉพาะสถานที่ปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกประเด็นของระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยการตรวจสอบดังกล่าวดำเนินการทุกปี และเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบภายใน

กระบวนการตรวจสอบการบาดเจ็บจากการทำงาน การเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ

 • มีกระบวนการการรายงานอุบัติเหตุจากการทำงานและตอบสนองอย่างรวดเร็ว รวมถึงการสื่อสารบทเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขการเกิดเหตุการณ์คล้ายคลึงกันในอนาคต เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

การอบรมหลักสูตรอาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้พนักงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความตระหนักและลดอุบัติเหตุด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

 • • มุ่งมั่นสร้างความรู้และความเข้าใจให้พนักงานทุกคนมีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • จัดกิจกรรมและโครงการเพื่อส่งเสริมความตระหนักให้พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจนโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย แผนการลดความเสี่ยง และผลประโยชน์จากการดำเนินตามระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ระบุเกณฑ์ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยเป็นข้อกำหนดในสัญญาการจัดหาสินค้าและบริการ

 • ระบุและสื่อสารประเด็นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้คู่ค้าได้รับทราบผ่านจรรยาบรรณคู่ธุรกิจของ เอ็กโก กรุ๊ป โดยประเด็นนี้เป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญที่จะต้องได้รับการตรวจสอบทั้งจากแบบประเมินตนเองด้านความยั่งยืนของคู่ค้า และการเข้าตรวจในสถานประกอบการของคู่ค้า โดยผลประเมินดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าก่อนร่วมงานและประเมินผลหลังจากการทำงานกับ เอ็กโก กรุ๊ป อีกด้วย

สำหรับการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคู่ค้านั้น เอ็กโก กรุ๊ป ได้ระบุประเด็นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นหนึ่งในประเด็นด้านความยั่งยืนที่ เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญ และสื่อสารให้คู่ค้าได้รับทราบผ่านจรรยาบรรณคู่ธุรกิจของ เอ็กโก กรุ๊ป โดยประเด็นนี้เป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญที่จะต้องได้รับการตรวจสอบทั้งจากแบบประเมินตนเองด้านความยั่งยืนของคู่ค้า และการเข้าตรวจในสถานประกอบการของคู่ค้า โดยผลประเมินดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าก่อนร่วมงานและประเมินผลหลังจากการทำงานกับ เอ็กโก กรุ๊ป อีกด้วย