โอกาสและความท้าทาย

ทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในทรัพยากรสำคัญในกระบวนการผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะในระบบหล่อเย็น จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงในปัจจุบันส่งผลให้เกิดฝนไม่ตกตรงตามฤดูกาลหรือฝนตกน้อยทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำดิบในกระบวนการผลิตไฟฟ้า อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อชุมชนและระบบนิเวศน์โดยรอบ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้น เอ็กโก กรุ๊ป จึงได้กำหนดให้โรงไฟฟ้าทุกแห่งประเมินปริมาณการใช้น้ำในแต่ละปีตามแผนการผลิต วิเคราะห์สถานการณ์น้ำ รวมถึงให้มีการสำรองน้ำไว้ใช้ยามฉุกเฉินในอ่างเก็บน้ำสำรองของโรงไฟฟ้า

แนวทางการบริหารจัดการ

เป้าหมายการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

[GRI 303-1 (2018)]

เป้าหมายระยะยาว

ลดอัตราการใช้น้ำและเพิ่มสัดส่วนการนำน้ำมารีไซเคิลและใช้ซ้ำ

เป้าหมายปี 2565

อัตราการใช้น้ำจืดต่อหน่วยการผลิตไม่เกิน 0.37 ลูกบาศก์เมตร ต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง

ผลการดำเนินงานปี 2565

อัตราการใช้น้ำจืดต่อหน่วยการผลิต 0.31 ลูกบาศก์เมตร ต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง

การบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวม

[GRI 303-1 (2018), 303-2 (2018)]

เอ็กโก กรุ๊ป บริหารจัดการน้ำภายในองค์กรตามนโยบายสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือแนวทาง 3Rs คือ ลดการใช้น้ำดิบ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำน้ำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดปริมาณการใช้น้ำดิบภายในองค์กร เช่น การนำน้ำทิ้งกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ นำมาฉีดพ่นลดอุณหภูมิของไอเสีย หรือนำกลับมาล้างทำความสะอาดถนนและฉีดพรมถนนเพื่อควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่น พร้อมทั้งตรวจติดตามคุณภาพน้ำทิ้งอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำทิ้งมีคุณภาพตามมาตรฐานของพื้นที่นั้น ๆ ก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ

เอ็กโก กรุ๊ป ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำอย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านน้ำเพื่อเป็นแนวทางลดผลกระทบและบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสร้างความมั่นใจว่าโรงไฟฟ้าจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านน้ำ

 • การประเมินความเสี่ยงด้านน้ำ

  เอ็กโก กรุ๊ป ประเมินความเสี่ยงด้านน้ำซึ่งครอบคลุมประเด็นน้ำแล้ง น้ำขาด คุณภาพน้ำ ความเสี่ยงด้านกฎหมายหรือราคาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าน้ำที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ผลการประเมินพบว่าโรงไฟฟ้าในทุกประเทศที่ เอ็กโก กรุ๊ป ประกอบกิจการไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ

 • การประเมินความเสี่ยงด้านปริมาณและคุณภาพน้ำ

  เอ็กโก กรุ๊ป พิจารณาประเด็นด้านทรัพยากรน้ำก่อนเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้า เก็บข้อมูลพื้นฐาน และติดตามสถานะปริมาณน้ำในพื้นที่เป็นประจำในช่วงเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังประเมินความเสี่ยงด้านน้ำทางกายภาพในพื้นที่รวมถึงปริมาณน้ำ (อาทิ การขาดแคลนน้ำ ความแปรปรวนตามฤดูกาล และความเสี่ยงภัยแล้ง) และคุณภาพน้ำ (อาทิ น้ำเสีย) โดยใช้เครื่องมือ AQUEDUCT Water Risk Atlas เป็นประจำ ซึ่งผลการประเมินคาดการณ์ว่าโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ของ เอ็กโก กรุ๊ป จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากมีอ่างเก็บน้ำที่เพียงพอ มีมาตรการรองรับ และไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยแล้ง

  เอ็กโก กรุ๊ป ประเมินผลกระทบจากการคาดการณ์ปริมาณทรัพยากรน้ำที่ลดลง 10% 30% และ 50% โดยคำนึงถึงการขาดแคลนน้ำในภาวะแล้งจากการเปลี่ยนเปลงสภาพภูมิอากาศ และกำหนดสมมติฐานของการคาดการณ์ตามดังนี้

  1. ลดการไหลของน้ำลง 35% ในเดือนมกราคมถึงมิถุนายนจากงบประมาณ
  2. คาดการณ์การไหลของน้ำในไตรมาสที่ 2 ตามงบประมาณ
  3. ผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้าและกำไรสุทธิที่ลดลง

  เอ็กโก กรุ๊ป ประเมินความเสี่ยงด้านปริมาณและคุณภาพน้ำตามโอกาสเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ ผลการประเมินระบุว่าโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ของ เอ็กโก กรุ๊ป ไม่มีหรือมีความเสี่ยงด้านน้ำต่ำถึงต่ำมาก เนื่องจากมีปริมาณทรัพยากรน้ำใช้ที่เพียงพอและได้จัดทำมาตรการรับมือต่อเหตุการณ์ขาดแคลนน้ำแล้ว

  นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป มีการประเมินผลกระทบและสถานการณ์แก้ไขจากแผนการดำเนินงานต่าง ๆ และได้คำนวณมูลค่าของผลกระทบจากสถานการณ์แก้ไขที่กำหนด

 • การประเมินความเสี่ยงด้านกฎหมายซึ่งอาจกระทบต่อต้นทุนค่าน้ำที่เพิ่มขึ้น

  เอ็กโก กรุ๊ป ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและต้นทุนค่าน้ำในพื้นที่ประกอบกิจการอย่างสม่ำเสมอ โดยประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อต้นทุนค่าน้ำ การบำบัดน้ำเสีย และใบอนุญาตต่าง ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ 2561 โดยใช้เครื่องมือ AQUEDUCT Water Risk Atlas

 • การจัดการผลกระทบจากความเสี่ยงด้านน้ำต่อผู้มีส่วนได้เสีย

  ไม่เพียงแต่การบริหารจัดการน้ำภายในองค์กรเท่านั้น เอ็กโก กรุ๊ป ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำภายนอกองค์กร โดยดำเนินงานร่วมกับชุมชนข้างเคียงเพื่อสำรวจความพึงพอใจ รับฟังปัญหา ทำความเข้าใจและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในชุมชน นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งำและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ปลายน้ำ

  เอ็กโก กรุ๊ป จัดประชุมร่วมกับชุมชนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยมีตัวแทนจากโรงไฟฟ้า หน่วยงานภาครัฐและชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

  เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถลดปัญหาความขัดแย้งกับชุมชนจากการแย่งน้ำใช้กับภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในบริเวณที่โรงไฟฟ้า เอ็กโก กรุ๊ป ได้วิเคราะห์สถานการณ์สมมติ (Scenario Analysis) เพื่อคาดการณ์ผลกระทบต่อแหล่งน้ำในอนาคต ควบคู่ไปกับการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงด้านน้ำ และมาตรการป้องกันและรับมือเหตุฉุกเฉินเพื่อให้มีความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงด้านน้ำในทุกมิติ เช่น ด้านการจ่ายน้ำ การใช้น้ำ และคุณภาพน้ำทิ้ง อีกทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบองค์รวม (Integrated Watershed Management Initiatives) ในบริเวณที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ด้วย เช่น การสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืนผ่านมูลนิธิไทยรักษ์ป่า เป็นต้น

โครงการที่เกี่ยวข้อง

โครงการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
ดูโครงการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ปรับปรุง ณ เดือนมีนาคม ปี 2566

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐาน The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance) ภายใต้รายงานประจำปี 2565