โอกาสและความท้าทาย

เอ็กโก กรุ๊ป ยึดมั่นในการปฏิบัติภายใต้กรอบจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เป็นธรรม และโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะเป็นการส่งเสริมให้ เอ็กโก กรุ๊ป สามารถดำเนินกิจการและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

แนวทางการบริหารจัดการ

การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมในการริเริ่ม และรับผิดชอบในพันธกิจของ เอ็กโก กรุ๊ป โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของเอ็กโก กรุ๊ป อย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม
จรรยาบรรณทางธุรกิจ

เพื่อให้พนักงาน บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วมทุน และคู่ค้า มีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ และการทุจริตในองค์กร เอ็กโก กรุ๊ป จึงมีแนวทางการบริหารจัดการและดำเนินงานในองค์กร

อ่านเพิ่มเติม
การสนับสนุนต่อภาคส่วนต่าง ๆ

[GRI 2-28 (2021)]

ตลอดมา เอ็กโก กรุ๊ป มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่ว่า “การคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในการทำธุรกรรมทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน” ดังนั้น เอ็กโก กรุ๊ป จึงมีการระบุแนวทางในการบริจาคและการให้การสนับสนุน

อ่านเพิ่มเติม
การแจ้งเบาะแส

[GRI 2-26 (2021)]

เอ็กโก กรุ๊ป สนับสนุนให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจขององค์กร

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

 • คู่มือการบริหารจัดการความยั่งยืน
 • หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับประมวลผล พ.ศ. 2565)
  บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
 • นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)
  บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
 • แนวปฏิบัติต่อต้านคอร์รัปชัน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)
 • นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร
 • ช่องทางการแจ้งเบาะแส
 • นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน
 • แนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ปรับปรุง ณ เดือนมีนาคม ปี 2566

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐาน The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance) ภายใต้รายงานประจำปี 2565