เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับบุคลากรอย่างเป็นธรรม และเหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่พนักงานทั้งระหว่างและเมื่อสิ้นสุดการเป็นพนักงาน (เกษียณอายุ)

โดย เอ็กโก กรุ๊ป มีการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติสำหรับการพิจารณาสวัสดิการ ผลประโยชน์ของพนักงาน และค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนจากผลการดำเนินงานระยะสั้น และผลการดำเนินงานระยะยาว (Long-term incentive) เช่น โบนัส จากผลสำเร็จขององค์กรตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน (Targets associated with sustainability performance) และตัวชี้วัดองค์กร (Corporate KPI) ที่กำหนด โดยหนึ่งในดัชนีชี้วัดคือการสร้างความเติบโตในระยะยาว (Long-term growth) และจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานควบคู่กับความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติด้วยเงื่อนไขใด ทั้งความแตกต่างทางเพศ อายุ หรือเชื้อชาติ เป็นต้น และสวัสดิการอื่น ๆ เทียบเท่ากับบริษัทชั้นนำในกลุ่มธุรกิจเดียวกันอีกด้วย

การวิเคราะห์ค่าตอบแทนจากเพศสภาพ (Gender Pay Indicators)

การวิเคราะห์ค่าตอบแทนจากเพศสภาพ [1] ข้อมูลปี 2564
(GRI Standards: Diversity and Equal Opportunity 2016, 405-2 Ratio of basic and remuneration of women and men)
ระดับผู้บริหาร (ฐานเงินเดือน) [2]
ค่าเฉลี่ยฐานเงินเดือนเพศชาย (บาท) 242,198.53
ค่าเฉลี่ยฐานเงินเดือนเพศหญิง (บาท) 227,250.00
อัตราส่วนเฉลี่ยระหว่างเพศหญิงและเพศชาย 0.94
ระดับผู้บริหาร (ฐานเงินเดือน และเงินได้อื่นๆ) [2]
ค่าเฉลี่ยฐานเงินเดือนเพศชาย และเงินได้อื่นๆ (THB) 1,662,997.35
ค่าเฉลี่ยฐานเงินเดือนเพศหญิง และเงินได้อื่นๆ (THB) 1,562,876.67
อัตราส่วนเฉลี่ยระหว่างเพศหญิงและเพศชาย 0.94
ระดับผู้จัดการ (ฐานเงินเดือน) [3]
ค่าเฉลี่ยฐานเงินเดือนเพศชาย (บาท) 123,950.00
ค่าเฉลี่ยฐานเงินเดือนเพศหญิง (บาท) 122,375.00
อัตราส่วนเฉลี่ยระหว่างเพศหญิงและเพศชาย 0.99
ระดับผู้จัดการ (ฐานเงินเดือน และเงินได้อื่นๆ) [3]
ค่าเฉลี่ยฐานเงินเดือนเพศชาย และเงินได้อื่นๆ (THB) 853,402.00
ค่าเฉลี่ยฐานเงินเดือนเพศหญิง และเงินได้อื่นๆ (THB) 842,755.00
อัตราส่วนเฉลี่ยระหว่างเพศหญิงและเพศชาย 0.99
ระดับพนักงาน (ฐานเงินเดือน) [4]
ค่าเฉลี่ยฐานเงินเดือนเพศชาย (บาท) 47,679.17
ค่าเฉลี่ยฐานเงินเดือนเพศหญิง (บาท) 39,166.86
อัตราส่วนเฉลี่ยระหว่างเพศหญิงและเพศชาย 0.82
ระดับพนักงาน (ฐานเงินเดือน และเงินได้อื่นๆ) [4]
ค่าเฉลี่ยฐานเงินเดือนเพศชาย และเงินได้อื่นๆ (THB) 322,811.17
ค่าเฉลี่ยฐานเงินเดือนเพศหญิง และเงินได้อื่นๆ (THB) 265,267.98
อัตราส่วนเฉลี่ยระหว่างเพศหญิงและเพศชาย 0.82

หมายเหตุ:
[1] ขอบเขตของข้อมูลได้แก่ เอ็กโก (EGCO) และเอ็กโก พลัส (EGCO Plus)
[2] ระดับผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือตำแหน่งเทียบเท่าระดับ Band 6 ขึ้นไป
[3] ระดับผู้จัดการ ได้แก่ ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการส่วน หรือตำแหน่งเทียบเท่าระดับ Band 4 ถึง 5 ขึ้นไป
[4] ระดับพนักงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อาวุโส หรือตำแหน่งเทียบเท่าระดับ Band 1 ถึง 3 ขึ้นไป