[GRI 405-2 (2016)]

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับบุคลากรอย่างเป็นธรรม และเหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่พนักงานทั้งระหว่างและเมื่อสิ้นสุดการเป็นพนักงาน (เกษียณอายุ)

โดย เอ็กโก กรุ๊ป กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติสำหรับการพิจารณาสวัสดิการ ผลประโยชน์ของพนักงาน และค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนจากผลการดำเนินงานระยะสั้น และผลการดำเนินงานระยะยาว (Long-term incentive) เช่น โบนัส จากผลสำเร็จขององค์กรตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน (Targets associated with sustainability performance) และตัวชี้วัดองค์กร (Corporate KPI) ที่กำหนดไว้ โดยหนึ่งในดัชนีชี้วัดคือการสร้างความเติบโตในระยะยาว (Long-term growth) และจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานควบคู่กับความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติด้วยเงื่อนไขใด ทั้งความแตกต่างทางเพศ อายุ หรือเชื้อชาติ เป็นต้น และจัดสรรสวัสดิการอื่น ๆ เทียบเท่ากับบริษัทชั้นนำในกลุ่มธุรกิจเดียวกันอีกด้วย

การวิเคราะห์ค่าตอบแทนจากเพศสภาพ (Gender Pay Indicators)

การวิเคราะห์ค่าตอบแทนจากเพศสภาพ [1] ข้อมูลปี 2565
(GRI Standards: Diversity and Equal Opportunity 2016, 405-2 Ratio of basic and remuneration of women and men)
ระดับผู้บริหาร (ฐานเงินเดือน) [2]
ค่าเฉลี่ยฐานเงินเดือนเพศชาย (บาท) 243,195.00
ค่าเฉลี่ยฐานเงินเดือนเพศหญิง (บาท) 219,250.00
อัตราส่วนเฉลี่ยระหว่างเพศหญิงและเพศชาย 0.90
ระดับผู้บริหาร (ฐานเงินเดือน และเงินได้อื่นๆ) [2]
ค่าเฉลี่ยฐานเงินเดือนเพศชาย และเงินได้อื่นๆ (THB) 1,669,157.00
ค่าเฉลี่ยฐานเงินเดือนเพศหญิง และเงินได้อื่นๆ (THB) 1,509,838.00
อัตราส่วนเฉลี่ยระหว่างเพศหญิงและเพศชาย 0.90
ระดับผู้จัดการ (ฐานเงินเดือน) [3]
ค่าเฉลี่ยฐานเงินเดือนเพศชาย (บาท) 122,047.00
ค่าเฉลี่ยฐานเงินเดือนเพศหญิง (บาท) 121,984.00
อัตราส่วนเฉลี่ยระหว่างเพศหญิงและเพศชาย 1.00
ระดับผู้จัดการ (ฐานเงินเดือน และเงินได้อื่นๆ) [3]
ค่าเฉลี่ยฐานเงินเดือนเพศชาย และเงินได้อื่นๆ (THB) 840,537.00
ค่าเฉลี่ยฐานเงินเดือนเพศหญิง และเงินได้อื่นๆ (THB) 840,112.00
อัตราส่วนเฉลี่ยระหว่างเพศหญิงและเพศชาย 1.00
ระดับพนักงาน (ฐานเงินเดือน) [4]
ค่าเฉลี่ยฐานเงินเดือนเพศชาย (บาท) 48,839.00
ค่าเฉลี่ยฐานเงินเดือนเพศหญิง (บาท) 38,690.00
อัตราส่วนเฉลี่ยระหว่างเพศหญิงและเพศชาย 0.79
ระดับพนักงาน (ฐานเงินเดือน และเงินได้อื่นๆ) [4]
ค่าเฉลี่ยฐานเงินเดือนเพศชาย และเงินได้อื่นๆ (THB) 330,653.00
ค่าเฉลี่ยฐานเงินเดือนเพศหญิง และเงินได้อื่นๆ (THB) 262,044.00
อัตราส่วนเฉลี่ยระหว่างเพศหญิงและเพศชาย 0.79

หมายเหตุ:
[1] ขอบเขตของข้อมูลได้แก่ เอ็กโก (EGCO) และเอ็กโก พลัส (EGCO Plus)
[2] ระดับผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือตำแหน่งเทียบเท่าระดับ Band 6 ขึ้นไป
[3] ระดับผู้จัดการ ได้แก่ ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการส่วน หรือตำแหน่งเทียบเท่าระดับ Band 4 ถึง 5 ขึ้นไป
[4] ระดับพนักงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อาวุโส หรือตำแหน่งเทียบเท่าระดับ Band 1 ถึง 3 ขึ้นไป