[GRI 2-28 (2021)]

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เอ็กโก กรุ๊ป ให้การสนับสนุนหน่วยงานหรือภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพันธมิตรในการประสานและทำงานร่วมกันในการสนับสนุนและขับเคลื่อนองค์กรที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศ ทั้งนี้ การสนับสนุนดังกล่าวจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของกลุ่มเอ็กโกและหน่วยงานที่เอ็กโกสนับสนุน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตและความยั่งยืนของสองหน่วยงานและสังคมโดยรวม ในการสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้การสนับสนุนเป็นไปตามกฎหมาย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับความมุ่งมั่นขององค์กรที่ “ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม“ เอ็กโกได้กำหนดแนวทางในการบริจาคและการให้การสนับสนุน หรือระเบียบในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรภายนอกต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

ประเด็นที่ เอ็กโก กรุ๊ป ให้การสนับสนุน

 • การส่งเสริมและเข้าร่วมเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการมุ่งสู่การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

  แนวทางของเอ็กโก กรุ๊ป

  • ให้การสนับสนุน

  จำนวนเงินที่เอ็กโก กรุ๊ป สนับสนุนในปี 2566

  352,000 บาท

  การมีส่วนร่วมของเอ็กโก กรุ๊ป

  เอ็กโก กรุ๊ป เข้าร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสถาพภูมิอากาศ รวมถึงสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การลดก๊าซเรือนกระจก โดย เอ็กโก กรุ๊ป ได้เข้าร่วมโครงการริเริ่มเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อิงกับหลักวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets Initiative) หรือ SBTi เพื่อกำหนดเป้าหมายสอดคล้องกับเกณฑ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากล และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (TCNN) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

 • การส่งเสริมเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ ด้านการผลิตไฟฟ้าและพลังงานใหม่ ๆ

  แนวทางของเอ็กโก กรุ๊ป

  • ให้การสนับสนุน

  จำนวนเงินที่เอ็กโก กรุ๊ป สนับสนุนในปี 2566

  834,400 บาท

  การมีส่วนร่วมของเอ็กโก กรุ๊ป

  เอ็กโก กรุ๊ป เข้าร่วมและให้การสนับสนุนสมาคมการค้าต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (Electricity Supply Industry Association of Thailand, TESIA) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก ประกอบกับดูแลรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงทางอาชีพให้แก่สมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่งหรือจำหน่ายไฟฟ้า ในปี 2566 เอ็กโก กรุ๊ป มีผู้แทน 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม เหรัญญิก และ เลขาธิการสมาคม

  โดยในปี 2566 เอ็กโก กรุ๊ป ได้สนับสนุนและเข้าร่วมการจัดงานประชุมวิชาการ ENLIT ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในประเด็นทิศทางอุตสาหกรรมไฟฟ้าเพื่อรองรับ Net Zero

  อ่านเพิ่มเติม

เครือข่ายภาคพลังงาน และความยั่งยืน

เครือข่าย คุณค่า และการมีส่วนร่วมของเอ็กโก กรุ๊ป

สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (TESIA)

 • ร่วมส่งเสริมเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย
 • แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ งานวิจัยเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก
 • ประกอบกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT)

 • ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและบุคลากรเพื่อการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม และปิโตรเคมี
 • ร่วมส่งเสริมการวิจัย ตลอดจนดำเนินธุรกิจตามกฎหมายของธุรกิจปิโตรเลียม

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP)

 • ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมสัมพันธภาพเครือข่ายด้านพลังงาน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้าของประเทศไทย
 • ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดจริยธรรมในการดำเนินงาน รวมถึงด้านความรับผิดชอบของสังคมตามวัตถุประสงค์ของสมาคม

กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

 • ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับความต้องการของผู้ใช้

สภาระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ระหว่างประเทศ (CIGRE)

 • ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคในการผลิต การส่ง และการจ่ายพลังงานไฟฟ้า ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านไฟฟ้าแรงสูง

หอการค้าไทย

 • ร่วมส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติตามการจัดระเบียบการค้า ตลอดจนปกป้องรักษาผลประโยชน์ทางด้านการค้า และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตในตลาดโลก

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)

 • ร่วมสนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐ ร่วมกับเอกชนอื่น ๆ

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

 • ร่วมส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรและประเทศไทย

สมาคมบริษัทจดทะเบียนประเทศไทย

 • ร่วมเป็นสมาชิก และสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเรียนรู้การพัฒนาองค์ความรู้ กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)

 • ดำเนินธุรกิจตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และทิศทางของประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
 • ร่วมส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT)

 • สนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน อาทิ เป้าหมายสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (UN Sustainable Development Goals) และหลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact
 • ยกระดับการบริหารจัดการประเด็นทางด้านแรงงาน สิทธิมนุษยชน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ ตามหลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact

เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (TCNN) โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 • สนับสนุนและสร้างความร่วมมือในการยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างภาครัฐ เอกชนอื่นๆ และภาคท้องถิ่น ชุมชน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศและมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ตามเจตนารมณ์ของประชาคมโลกภายใต้เป้าหมายของความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Thailand Bio-Diversity Network (B-DNA) Alliance

 • สนับสนุนและเสริมสร้างบทบาทของบริษัทในการอนุรักษ์ธรรมชาติในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพของไอจิ B-DNA

Science Based Targets Initiatives (SBTi)

 • ช่วยให้บริษัทตั้งเป้าหมายการลดปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบที่สอดคล้องกับเป้าหมายของข้อตกลงปารีส และเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่เป้าหมายการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

เครือข่ายด้านความยั่งยืนในระดับสากล

UN Global Compact

เอ็กโก กรุ๊ป เข้าร่วมเป็นสมาชิกข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ในปี 2565 เพื่อสนับสนุนหลักการ 10 ประการของ UNGC ที่ครอบคลุมประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าประจำปี (Communication on Progress: CoP) ที่สอดคล้องกับการรายงานความยั่งยืนของบริษัทให้แก่ UNGC เพื่อแสดงความมุ่งมั่นและผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการ 10 ประการ และ SDG Goals

หนังสือแสดงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนหลักการ 10 ประการของ UNGC และ SDG Goals

Sustainability Report 2021
รายงานความก้าวหน้าประจำปี 2566 ของเอ็กโก กรุ๊ป
อ่านเพิ่มเติม