ระดับประเทศ
เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2566 ระดับดี ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566” ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยชูการพัฒนานโยบายด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านและครอบคลุม เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) และต่อต้านการล่วงละเมิด (Anti-harassment) โดยนางสาวสลิล ติระวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารองค์กร เอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้แทนเข้ารับประกาศนียบัตรจากพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2566 ระดับดี ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน
ระดับนานาชาติ
เอ็กโก กรุ๊ป รักษาอันดับเครดิตองค์กรที่ “AA+” ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจากทริสเรทติ้งที่ระดับ “AA+” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนความเชื่อมั่นต่อความสามารถในการแข่งขันของเอ็กโก กรุ๊ป ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำ ที่มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และมีความหลากหลาย ตลอดจนกระแสเงินสดมีความมั่นคงในระดับสูงจากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว
เอ็กโก กรุ๊ป รักษาอันดับเครดิตองค์กรที่ “AA+” ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน
ระดับนานาชาติ
เอ็กโก กรุ๊ปได้รับคะแนนประเมิน CGR ระดับดีเลิศ และรางวัล ASEAN CG Scorecard
เอ็กโก กรุ๊ป คว้า 2 รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance - CG) ในรอบปี 2565 ได้แก่ คะแนนประเมิน CGR ระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่อง จากโครงการ “สำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย” (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) และรางวัล ASEAN CG Scorecard ประเภท ASEAN Asset Class PLCs จากโครงการ “ประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน” (ASEAN Corporate Governance Scorecard) สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง
เอ็กโก กรุ๊ปได้รับคะแนนประเมิน CGR ระดับดีเลิศ  และรางวัล ASEAN CG Scorecard
ระดับประเทศ
รางวัล Sustainability Disclosure ประจำปี 2565
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป รับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award 2022” หรือ “การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสถาบันไทยพัฒน์ ตอกย้ำจุดยืนด้านการเปิดเผยข้อมูล ESG (Environmental, Social and Governance) ต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
รางวัล Sustainability Disclosure ประจำปี 2565
ระดับนานาชาติ
เอ็กโก กรุ๊ป ติดอันดับดัชนีความยั่งยืน DJSI ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน
เอ็กโก กรุ๊ป ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI) กลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ประเภทสาธารณูปโภคไฟฟ้า (Electric Utilities) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานครบวงจรตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) ตลอด 30 ปี
เอ็กโก กรุ๊ป ติดอันดับดัชนีความยั่งยืน DJSI ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน
ระดับประเทศ
หุ้นยั่งยืนของประเทศไทย (THSI) ประจำปี 2565
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน THSI” (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนให้เห็นว่าเอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) โดยมุ่งเน้นการสร้างความเติบโตทางธุรกิจ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับพันธกิจในการเป็นพลเมืองที่ดีด้วยการดูแลและอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมอย่างเกื้อกูล เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอด 30 ปีของการดำเนินธุรกิจ
หุ้นยั่งยืนของประเทศไทย (THSI) ประจำปี 2565
ระดับประเทศ
โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2565
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในกลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2565 (The Prime Minister’s Industry Award 2022) ซึ่งจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ตอกย้ำเจตจำนงของโรงไฟฟ้าขนอมที่มุ่งมั่น “เป็นโรงไฟฟ้าต้นแบบในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน”
โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2565
ระดับนานาชาติ
เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับอันดับเครดิต AA+ แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยทริสเรทติ้งในปี 2565
เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร (Company Rating) คงที่ที่ระดับ “AA+” จากทริสเรทติ้ง ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ตอกย้ำสถานะบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานอย่างยั่งยืน มีการลงทุนที่หลากหลายชนิดเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น รวมทั้งมีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง
เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับอันดับเครดิต AA+ แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยทริสเรทติ้งในปี 2565
ระดับนานาชาติ
รางวัล Asia Responsible Enterprise ประจำปี 2565
เอ็กโก กรุ๊ป นำโครงการจัดการขยะภายในองค์กร “EGCO Ecosystem” คว้ารางวัล “Asia Responsible Enterprise Awards 2022” (AREA 2022) ต่อเนื่องปีที่ 2 สาขา Green Leadership จากสถาบัน Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย สะท้อนการยอมรับในระดับภูมิภาคต่อการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำของเอ็กโก กรุ๊ป
รางวัล Asia Responsible Enterprise ประจำปี 2565
ระดับประเทศ
รางวัลเชิดชูเกียรติ “องค์กรหัวใจทองคำ”
เอ็กโก กรุ๊ป รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “องค์กรหัวใจทองคำ” ซึ่งจัดโดยสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ เพื่อยกย่ององค์กรภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนโครงการป้องกันและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา
รางวัลเชิดชูเกียรติ “องค์กรหัวใจทองคำ”
ระดับนานาชาติ
รางวัล S&P Global Sustainability
เอ็กโก กรุ๊ป ขึ้นแท่นด้านความยั่งยืนระดับโลก คว้าอันดับ Silver Class และติดอันดับ Top 10 ของโลก ประเภทสาธารณูปโภคไฟฟ้า (Electric Utilities Sector) จากเวที S&P Global Sustainability Award และได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Sustainability Yearbook 2022 จากการประเมินของ S&P Global สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทางสากลมาอย่างต่อเนื่องตลอด 30 ปี ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของประเทศไทย
รางวัล S&P Global Sustainability
ระดับประเทศ
Sustainability Disclosure Award
เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award” ต่อเนื่องปีที่ 3 จากเวทีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ตอกย้ำจุดยืนด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนอย่างโปร่งใส ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ
Sustainability Disclosure Award