ระดับนานาชาติ
UN Women 2021 Asia-Pacific WEPs Awards
เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สาขาความโปร่งใสและการรายงาน ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากเวที UN Women 2021 Asia-Pacific WEPs Awards ซึ่งจัดโดย WeEmpowerAsia โครงการขององค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ร่วมกับสหภาพยุโรป (EU) เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีแนวปฎิบัติที่ดีตามหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ
UN Women 2021 Asia-Pacific WEPs Awards
ระดับนานาชาติ
EGCO Group listed as DJSI Member in the Emerging Markets Index under Electric Utilities Sector
เอ็กโก กรุ๊ป ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI) กลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Index) ประเภทสาธารณูปโภคไฟฟ้า (Electric Utilities) ประจำปี 2021 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) มาอย่างต่อเนื่องตลอด 30 ปี ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของประเทศไทย พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
EGCO Group listed as DJSI Member in the Emerging Markets Index under Electric Utilities Sector
ระดับประเทศ
Rising Star Sustainability Awards
เอ็กโก กรุ๊ป ขึ้นแท่นคว้ารางวัล Rising Star Sustainability Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence จากเวที SET Awards 2021 สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีหลักทรัพย์ตามมูลค่าตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ตอกย้ำผลสำเร็จของความมุ่งมั่นสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและร่วมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม
Rising Star Sustainability Awards
ระดับประเทศ
UN Women 2021 Thailand WEPs Awards
เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัลชนะเลิศ UN Women 2021 Thailand WEPs Awards ในสาขาความโปร่งใสและการรายงาน และรางวัลชมเชย ในสาขาสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ สะท้อนจุดยืนด้านการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศการมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ร่วมกับสหภาพยุโรป (EU) เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีแนวปฎิบัติที่ดีตามหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ
UN Women 2021 Thailand WEPs Awards
ระดับนานาชาติ
EGCO Group Rated “AA+” with “Stable” Outlook by TRIS Rating
เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจากทริสเรทติ้งที่ระดับ “AA+” พร้อมแนวโน้ม “คงที่ (Stable)” ตอกย้ำสถานะผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำของประเทศไทย ที่มีผล การดำเนินงานดีเยี่ยม มีการลงทุนที่หลากหลาย และมีสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง
EGCO Group Rated “AA+” with “Stable” Outlook by TRIS Rating
ระดับนานาชาติ
ASEAN CG Scorecard
เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับรางวัล ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2562 ประเภท ASEAN Asset Class PLCs ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนประเมิน 97.50
ASEAN CG Scorecard
ระดับประเทศ
Thailand Sustainability Investment (THSI) 2021
เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจำปี 2564 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนให้เห็นว่าเอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสร้างความเติบโตทางธุรกิจ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่กับพันธกิจในการเป็นพลเมืองที่ดีด้วยการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมอย่างเกื้อกูล (Environment, Social and Governance – ESG) เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
Thailand Sustainability Investment (THSI) 2021
ระดับประเทศ
Museum Thailand Awards 2021
ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล “Museum Thailand Awards 2021” ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม รางวัลดีเด่นด้านกิจกรรม และกระบวนการเรียนรู้ และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หน่วยงานของสำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
Museum Thailand Awards 2021
ระดับประเทศ
AGM Quality Assessment 2021
เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเต็ม 100 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ดำเนินการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อผลักดันให้เกิดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใส อันถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลที่ดีในบริษัทจดทะเบียน
AGM Quality Assessment 2021
ระดับนานาชาติ
Asia Responsible Enterprise Awards 2021
เอ็กโก กรุ๊ป ส่งโครงการ “ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” คว้ารางวัลสร้างสรรค์สังคมแห่งเอเชีย “Asia Responsible Enterprise Awards 2021” (AREA 2021) ด้าน Investment In People ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในเยาวชน จากสถาบัน Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Asia Responsible Enterprise Awards 2021
ระดับประเทศ
Low Carbon Business: Waste Management Award
เอ็กโก กรุ๊ป ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะในองค์กรอย่างยั่งยืน นำโครงการ “EGCO Ecosystem” คว้าใบประกาศเกียรติคุณ “Low Carbon Business: Waste Management Award” จากโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN)
Low Carbon Business: Waste Management Award