เอ็กโก กรุ๊ป คัดเลือกและคัดกรองคู่ค้าผ่านมาตรฐานการประเมินด้านความยั่งยืนที่ทางองค์กรจัดทำขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า คู่ค้าสามารถส่งมอบวัตถุดิบและบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ เอ็กโก กรุ๊ป คาดหวัง ผ่านการกรอกแบบประเมินตนเอง (SAQ) ที่ครอบคลุมประเด็นดังนี้

คุณภาพสินค้า และการบริการ การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล การปฏิบัติตามกฎหมาย

ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันการละเมิดการผิดต่อข้อกำหนดสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านแรงงาน และสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม การพัฒนาบุคลากร

ระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุและรายงานข้อมูล

โดยคู่ค้าที่อยู่ในกลุ่มคู่ค้าที่มีความสำคัญ (Critical supplier) และกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (High-risk Supplier) และมีการซื้อขายมากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไปที่ได้ผลการประเมินมากกว่า 50% จะสามารถลงทะเบียนเป็นคู่ค้าขึ้นทะเบียน (Approved Vendor List) ของ เอ็กโก กรุ๊ป โดยคู่ค้าที่ได้ผลการประเมินต่ำกว่า 50% จะต้องจัดทำแผนดำเนินการแก้ไขก่อนที่จะสามารถเป็นคู่ค้าของ เอ็กโก กรุ๊ป